herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

wynajem-swietlic

 

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 114/2021 Wójta Gminy Sławno z dnia 1 października 2021 roku w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Sławno od 01 października 2021 r. obowiązują nowe zasady wynajmowania wyposażenia sal wiejskich.

 

Bezpłatnie ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia mogą korzystać sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy wsi oraz organizacje i stowarzyszenia działające w danej miejscowości w ramach zorganizowanych inicjatyw społecznych, które nie generują zysku tj. zebrania wiejskie, imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne, nieodpłatne szkolenia, skierowane do społeczności lokalnej.

 

Udostępnienie świetlicy osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom na organizację imprez i uroczystości np. wesela, komunie, stypy, spotkania rodzinne, pokazy, zabawy, imprezy rozrywkowe itp. Odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego. W tym przypadku pobierana jest opłata za korzystanie z wyposażenia świetlicy. Uzyskane w ten sposób dochody netto przekazywane są do wykorzystania przez sołectwo, na terenie którego pozyskano środki.

 

Świetlice udostępniane są na doby, z których każda rozpoczyna się o godz. 13.00 i trwa do godz. 13.00 dnia następnego lub na godziny – wg potrzeb.

 

W przypadku udostępnienia pomieszczeń na dobę lub dłużej wnosi się opłatę dodatkową za zużytą energię elektryczną na podstawie odczytów z właściwych liczników. Korzystający ze świetlicy może też zostać zobowiązany do wniesienia opłaty dodatkowej z uwagi na niestandardowy sposób wykorzystania świetlicy.

 

Zainteresowani korzystaniem ze świetlic wiejskich muszą złożyć do Urzędu Gminy stosowny wniosek, którego wzór określony został w Zarządzeniu – po uzgodnieniu z gospodarzem świetlicy – sołtysem lub opiekunem świetlicy, który składa odpowiednią adnotację na wniosku.

 

Jeżeli wynajęcie jest nieodpłatne strony – wynajmujący i gospodarz świetlicy – sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania pomieszczeń i wyposażenia (wg wzoru) przed i po użyczeniu.

 

Z kolei pozostali korzystający ze świetlic wiejskich podpisują stosowną umowę użyczenia oraz umowę najmu wyposażenia z Gminą Sławno, których wzór również określony został w Zarządzeniu. Następnie przekazanie i zwrot pomieszczeń oraz wyposażenia świetlicy odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, spisanego pomiędzy korzystającym ze świetlicy i opiekunem świetlicy.

 

W przypadku powstania szkód lub strat opiekun świetlicy i korzystającym ze świetlicy sporządzają odpowiedni protokół wg określonego wzoru. Po oszacowaniu strat korzystającym ze świetlicy winien je niezwłocznie pokryć.

 

Gdy umowa o korzystanie ze świetlicy zawarta jest wcześniej niż 14 dni przed terminem korzystania ustalonym w umowie świetlicy korzystający ze świetlicy uiszcza zadatek w wysokości 30% należnej opłaty, który nie podlega zwrotowi w przypadku nie dojścia do realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie najemcy.

 

Osoby korzystające ze świetlicy są odpowiedzialne za ład i porządek w świetlicy i na terenie do niej przyległym. Są zobowiązana zwrotu świetlicy i jej wyposażenia z chwilą zakończenia okresu korzystania, bez dodatkowych wezwań, uprzątniętego i w stanie nie pogorszonym.

 

Korzystający ze świetlicy jest materialnie odpowiedzialny za powierzone pomieszczenia oraz znajdujące się w nich urządzenia i wyposażenie, a w przypadku powstania zniszczeń lub strat jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego lub całkowitego pokrycia kosztów usunięcia zniszczeń.

 

Korzystający ze świetlicy musi również zapewnić opał lub gazu do kuchni oraz środki czystości niezbędne do uprzątnięcia lokalu.

 

Wójt Gminy Sławno ma prawo odmówić udostępnienia sali świetlicowej. Może też w uzasadnionych przypadkach zwolnić organizatorów imprezy z opłaty za korzystanie z wyposażenia świetlicy. Z kolei w przypadku organizacji stypy, po uroczystości pogrzebowej mieszkańca danej wsi korzystający ze świetlicy również może zostać zwolniony z opłaty za korzystanie z wyposażenia, a ponosi jedynie koszty zużycia energii elektrycznej.

 

Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Sławno z dnia 1 października 2021 roku w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Sławno wraz z załącznikam dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Sławno – pok. nr 4.

 

OOPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE SŁAWNO

  1.  
  • Miejscowość

Opłata ryczałtowa za 1 dobę[1] korzystania z wyposażenia świetlicy

(w zł netto)

Opłata ryczałtowa za 1 godz. korzystania z wyposażenia świetlicy
(w zł netto)

1.

2.

Warszkowo ul. Słupska 56

Sławsko 11a

300 zł – 600 zł

80 zł – 120 zł

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Bobrowice 42a

Boleszewo 16c

Brzeście 23a

Gwiazdowo 25a

Janiewice 64a

Kwasowo 1a

Noskowo 40b

Pomiłowo 9a

Radosław 21a

Rzyszczewo 15a

Stary Kraków36a

Smardzewo 35a

Tychowo 23a

Warszkówko 26

Wrześnica 111

Żukowo 25

250 zł – 500 zł

60 zł – 100 zł

19.

20.

21.

22.

Łętowo 40

Bobrowiczki 26

Żabno 10a

Tokary 11

200 zł – 400 zł

60 zł-100 zł

 
 

[1] Czas liczony od godziny 1300 do godziny 1300 dnia następnego

 

Uwaga!

  •  1 doba to czas liczony od godziny 1300 do godziny 1300 dnia następnego.
  • zaplecze kuchenne obejmuje pomieszczenie kuchenne, wraz z wyposażeniem, będącym własnością Gminy Sławno (naczynia, garnki, sprzęt chłodniczy, sprzęt AGD, piece kuchenne). Wyposażenie będące własnością Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i innych podmiotów może być przez nie udostępniane na podstawie odrębnych ustaleń.
  • opłaty podane są w kwotach netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK o wynajęcie sali wiejskiej (.doc)

WNIOSEK o wynajęcie sali wiejskiej (.pdf)

Protokół zdawczo-odbiorczy (.doc)

Protokół zdawczo-odbiorczy (.pdf)

Świetlica wiejska w Bobrowicach

06.11.2015

14:46

Agnieszka

Bobrowice3Świetlica wiejska w Bobrowicach

Bobrowice 42a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Bobrowiczkach

06.11.2015

14:43

Agnieszka

BobrowiczkiŚwietlica wiejska w Bobrowiczkach

Bobrowiczki 26c

76-100 Sławno

 

stan na dzień: 23-08-2018

Świetlica wiejska w Boleszewie

06.11.2015

14:28

Agnieszka

Boleszewo4Świetlica wiejska w Boleszewie

Boleszewo 61, 76-100 Sławno

 

 

 

 

Boleszewo5Sala wiejska w Boleszewie

Boleszewo 17A

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Brześciu

06.11.2015

14:27

Agnieszka

Brzescie - swietlicaŚwietlica wiejska w Brześciu

Brzeście 23a

76-100 Sławno

 

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Gwiazdowie

06.11.2015

14:24

Agnieszka

Gwiazdowo1Świetlica wiejska w Gwiazdowie

Gwiazdowo 25a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Janiewicach

06.11.2015

14:19

Agnieszka

Janiewice  (1)Świetlica wiejska w Janiewicach

Janiewice 64a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Kwasowie

16.10.2015

13:24

Agnieszka

Kwasowo2Świetlica wiejska w Kwasowie

Kwasowo 1c

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Kwasowie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Łętowie

16.10.2015

11:28

Agnieszka

lletowo1Świetlica wiejska w Łętowie

Łętowo 40

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Noskowie

15.10.2015

14:44

Agnieszka

Noskowo3Świetlica wiejska w Noskowie

Noskowo 40b

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Pomiłowie

14.10.2015

14:45

Agnieszka

Pomilowo3Świetlica wiejska w Pomiłowie

Pomiłowo 9a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Radosławiu

14.10.2015

14:36

Agnieszka

RadoslawŚwietlica wiejska w Radosławiu

Radosław 9

76-100 Sławno

 

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Rzyszczewie

14.10.2015

14:34

Agnieszka

Rzyszczewo - swietlicaŚwietlica wiejska w Rzyszczewie

Rzyszczewo 40/12

76-100 Sławno

Część budynku prywatnego użyczonego dla Gminy Sławno, w której siedzibę ma Centrum Integracji Społecznej i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko.

 

stan na dzień: 13-01-2020

Świetlica wiejska w Sławsku

14.10.2015

14:25

Agnieszka

Slawsko - swietlicaŚwietlica wiejska w Sławsku

Sławsko 11a

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Sławsku prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku.

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Smardzewie

14.10.2015

13:47

Agnieszka

Smardzewo4Świetlica wiejska w Smardzewie

Smardzewo 32

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Smardzewie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno.

 

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Starym Krakowie

14.10.2015

13:36

Agnieszka

stary krakowŚwietlica wiejska w Starym Krakowie

Stary Kraków 35a

76-100 Sławno

Funkcję świetlicy wiejskiej pełni remiza miejscowej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Krakowie.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Tokarach

14.10.2015

13:33

Agnieszka

tokaryŚwietlica wiejska w Tokarach

Tokary 11

76-100 Sławno

 

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Tychowie

14.10.2015

13:27

Agnieszka

Tychowo2Świetlica wiejska w Tychowie

Tychowo 23a

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Tychowie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Warszkowie

14.10.2015

12:22

Agnieszka

Warszkowo4Świetlica wiejska w Warszkowie

Warszkowo
ul. Słupska 56
76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Warszkowie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Warszkówku

14.10.2015

12:13

Agnieszka

Warszkowko centrum_swietlica i droga gminnaŚwietlica wiejska w Warszkówku

Warszkówko 26

76-100 Sławno

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska we Wrześnicy

14.10.2015

12:05

Agnieszka

Wrzesnica3Świetlica wiejska we Wrześnicy

Wrześnica 111

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej we Wrześnicy prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Żabnie

14.10.2015

11:58

Agnieszka

Zabno4Świetlica wiejska w Żabnie

Żabno 10a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Żukowie

14.10.2015

11:51

Agnieszka

Zukowo1Świetlica wiejska w Żukowie

Żukowo 25b

76-100 Sławno

czytaj więcej »

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
LINKI1
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ