herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Podatki 2016

21.12.2015

14:23

Agnieszka

PODATKI 2016 -1

Nowy rok to nie tylko nowe cele i wyzwania, ale także nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Zaproszenie do składania ofert - Warszkowo

13.08.200813:25

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

 Usługi integracji społecznej

 

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Sławno uzyskała dotację w wysokości 470.264 PLN, część dotacji tj. kwotę 50.000 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

 

1.      ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Sławno, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 

2.      SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9 dnia 20 sierpnia 2008r. o godzinie  10 w pokoju numer 63.

 

3.      PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. A Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie, w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

 

Celem konkursu jest organizacja pracy Wiejskiego Centrum Informacji w Warszkowie, które ma za zadanie przygotować ofertę aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wpływać na ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej wśród rodzin oraz osób starszych.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno – finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość przeznaczenia maksymalnie 30% wartości projektu (tj. kwotę 15.000 PLN) na remont pomieszczeń oraz zakup lub amortyzację sprzętu i wyposażenia, wykorzystywanych do organizacji pracy Wiejskiego Centrum Informacji w Warszkowie.

 

 Część I. USŁUGI SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

A.      Nauka tańca nowoczesnego:

§  zorganizowanie zajęć nauki tańca nowoczesnego dla min. 20 osób – dzieci i młodzieży w wieku 9 – 15 lat z terenu wsi Warszkowo i Warszkówko, 

§  organizacja zajęć przez okres 8 miesięcy w wymiarze min. 2 godzin tygodniowo,

§  zapewnienie opieki wykwalifikowanego instruktora tańca podczas zajęć.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r. do 15.08.2009r.

 

B.      Organizacja kółka plastycznego:

§  zorganizowanie wszechstronnych zajęć kółka plastycznego (malowanie, rysowanie, ceramika, garncarstwo, itd.) dla min. 15 osób – dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat z terenu wsi Warszkowo i Warszkówko,

§  zapewnienie wykwalifikowanej opieki pedagogicznej w trakcie zajęć,

§  częstotliwość zajęć minimum raz w tygodniu po 2 godziny dziennie przez okres 8 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r. do 15.08.2009r.

 

C.      Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży:

§  zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w wieku 12 – 15 lat z terenu wsi Warszkowo i Warszkówko (co najmniej 20 osób),

§  objęcie projektem w sposób szczególny dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia),

§  zapewnienie wykwalifikowanej opieki trenerskiej.

§  częstotliwość treningów po 4 godzin tygodniowo przez okres 6 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2008r. do 15.08.2009r.

 

D.      Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży jednodniowej wycieczki do wioski tematycznej:

§  zorganizowanie wycieczki dla co najmniej 45 osób – dzieci i młodzieży w wieku 9 – 15 lat, z terenu wsi Warszkowo i Warszkówko, do wioski tematycznej,

§  zapewnienie transportu i ubezpieczenia,

§  zapewnienie jednego ciepłego posiłku,

§  zapewnienie wykwalifikowanej opieki pedagogicznej w czasie wycieczki.

Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2009r. do 30.06.2009r.

E.      Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne:

§  zorganizowanie zajęć wyrównawczych (korepetycji) dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z terenu wsi Warszkowo – Warszkówko (minimum 15 osób),

§  umożliwienie przede wszystkim dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz dysfunkcyjnych nadrobienie zaległości w nauce,

§  zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

§  organizacja zajęć w okresie 6 miesięcy po 4 godziny tygodniowo.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008 r. do 15.08.2009 r.

 

Część II. USŁUGI DLA RODZIN I ŁĄCZONE

 

A.      Festyn rodzinny:

§  zorganizowanie festynu rodzinnego dla co najmniej 300 mieszkańców Gminy Sławno,

§  zapewnienie aktywnego udziału osób starszych, dzieci i młodzieży oraz całych rodzin,

§  zorganizowanie konkursów i zawodów sportowych,

§  zorganizowanie degustacji potraw regionalnych.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r. do 15.08.2009r.

 

B.      Organizacja spotkania opłatkowego:

§  zorganizowanie spotkania opłatkowego dla minimum 100 mieszkańców wsi Warszkowo i Warszkówko,

§  stworzenie warunków do integracji społecznej mieszkańców obu wsi,

§  zapewnienie aktywnego udziału osób starszych, młodzieży i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, zagrożonych patologią, nieporadnych życiowo.

 Termin wykonania zamówienia: od 15.12.2008r. do 31.12.2008r.

 

C.      Kurs tańca towarzyskiego:

§  zorganizowanie kursu tańca towarzyskiego dla min. 20 osób powyżej 16 roku życia z terenu wsi Warszkowo i Warszkówko, 

§  organizacja kursu przez okres 3 miesięcy w wymiarze min. 2 godzin tygodniowo,

§  zapewnienie opieki wykwalifikowanego instruktora tańca podczas zajęć.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r. do 15.08.2009r.

 

 

 

Część III. USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH

 

A.      Zorganizowanie jednodniowej wycieczki  turystyczno – krajoznawczej dla osób starszych.

§  zorganizowanie wyjazdu dla co najmniej 40 seniorów z terenu wsi Warszkowo i Warszkówko,

§  stworzenie warunków do integracji osób starszych,

§  zapewnienie transportu oraz ubezpieczenia,

§  zapewnienie jednego posiłku,

§  zapewnienie kadry opiekuńczej w trakcie wycieczki seniorów.

Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2009r. do 30.06.2009r.

 

B.      Utworzenie Klubu Seniora jako miejsca integracji osób starszych

§  organizacja co najmniej dwa razy w tygodniu przez okres 8 miesięcy, spotkań dla minimum 15 seniorów z terenu wsi Warszkowo i Warszkówko, w tym  przeprowadzanie szkoleń/warsztatów dla członków Klubu Seniora np. z zakresu współczesnych technik komunikacyjnych (minimum 20 godzin w trakcje trwania całego projektu),

§  integracja osób starszych,

§  organizacja „Dnia Seniora”.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r. do 15.08.2009r.

 

5.      UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

§  Organizacje pozarządowe (NGOs),

§  Organizacje kościelne,

§  Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

§  Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze,

§  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia JST i im podległe jednostki organizacyjne,

 

Każdy z potencjalnych usługodawców musi spełnić jeden z poniższych warunków:

a)   usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów, lub

b)   usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

 

6.      KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

 

W odniesieniu do części I ( pkt. 4.1) - USŁUGI SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

A. Nauka tańca nowoczesnego:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie odpowiednią bazą lokalową i toaletą,

·         dysponowanie instruktorem do nauki tańca,

·         przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego  pomieszczenia (tytuł prawny do lokalu),

·        dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu mającego realizować usługi

·        program zajęć.

 

B.      Organizacja kółka plastycznego:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·        dysponowanie odpowiednią bazą lokalową i toaletą,

·         dysponowanie osobą (osobami) z przygotowaniem pedagogicznym, która(e) będą prowadzić zajęcia oraz sprawować opiekę nad dziećmi,

·         przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego  pomieszczenia (tytuł prawny do lokalu),

·        dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu mającego realizować usługi,

·        program zajęć.

 

C.      Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie osobą z uprawnieniami do prowadzenia zajęć sportowych,

·         przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu mającego realizować usługi,

·         program zajęć.

 

D.            Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży jednodniowej wycieczki do wioski tematycznej:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie osobami z przygotowaniem pedagogicznym, które będą sprawować opiekę nad dziećmi w czasie wycieczki,

·         przedstawienie spójnego programu wycieczki.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu mającego realizować usługi,

·         program zajęć.

 

E.             Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie osobą (osobami) z przygotowaniem pedagogicznym, która(e) będą sprawować opiekę nad dziećmi w czasie zajęć,

·         przedstawienie spójnego programu zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu mającego realizować usługi,

·         program zajęć.

 

W odniesieniu do części II ( pkt. 4.2) - USŁUGI DLA RODZIN I ŁĄCZONE

 

A.      Festyn rodzinny:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         przedstawienie spójnego programu festynu.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         program festynu.

B.      Organizacja spotkania opłatkowego:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         przedstawienie spójnego programu spotkania opłatkowego.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         program spotkania.

C.      Kurs tańca towarzyskiego:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie odpowiednią bazą lokalową i toaletą,

·         dysponowanie instruktorem do nauki tańca,

·         przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego  pomieszczenia (tytuł prawny do lokalu),

·        dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu mającego realizować usługi

·        program zajęć.

 

W odniesieniu do części III ( pkt. 4.3) - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH

 

 

A.      Zorganizowanie jednodniowej wycieczki  turystyczno – krajoznawczej dla osób starszych.

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie kadrą opiekuńczą, która będzie sprawować opiekę nad uczestnikami wycieczki,

·         przedstawienie spójnego programu wycieczki.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         program zajęć.

 

B.            Utworzenie Klubu Seniora jako miejsca integracji osób starszych.

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie odpowiednią bazą lokalową i toaletą,

·         przedstawienie spójnego programu spotkań dla seniorów.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego  pomieszczenia (tytuł prawny do lokalu),

·        program zajęć.

 

7.                  PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

SKŁADANIE OFERT

·         Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy, 76-100 Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9 (sekretariat) w terminie do 8 września 2008 r., do godziny 10.00.

·         W przypadku wniosków nadesłanych pocztą decyduje data i godzina wpływu wniosku.

·         Oferta winna zostać przygotowana z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia.

·         Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Programu Integracji Społecznej – „Wiejskie Centrum Informacji w Warszkowie”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy. 

OCENA OFERT

1.      Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

                                     I.            Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

                                  II.            Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert) - Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

                               III.            Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

2.      Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 2 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

3.      Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4.      Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.         KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Agnieszką Gajewicz Gminnym Koordynatorem Programu Integracji Społecznej. Urząd Gminy Sławno, pok. 63, tel. (059) 810 67 15 e-mail: unia@gminaslawno.pl

9.      ZAŁĄCZNIKI

 

·         Formularz Oferty techniczno-finansowej usługodawcy do zastosowania w procedurze specjalnej CPP.

·         Wzór Umowy i porozumienia świadczenia usług społecznych.

·         Wzór sprawozdania usługodawcy do zastosowania w procedurze CPP.

 

ZAPROSZENIE

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ