herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Podatki 2016

21.12.2015

14:23

Agnieszka

PODATKI 2016 -1

Nowy rok to nie tylko nowe cele i wyzwania, ale także nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu - karosacja samochodu pożarniczego

02.10.200814:41

Bogusław Stefanowski

Karosacja samochodu pożarniczego GCBA 6/32 na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Sławsko.


Numer ogłoszenia: 247313 - 2008; data zamieszczenia: 02.10.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Sławsku, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8106714, fax. 059 8107526.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaslawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Karosacja samochodu pożarniczego GCBA 6/32 na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Sławsko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest karosacja samochodu pożarniczego GCBA 6/32 na podwoziu Jelcz 004. Samochód winien spełniać warunki pojazdu ratowniczo - gaśniczego GCBA z armaturą wodno - pianową, oraz parametry techniczne: 1. Kabina jednomodułowa, 6-cio osobowa czterodrzwiowa, wykonana z fabrycznych części, z siedzeniami piankowymi uchylnymi, z miejscem na sprzęt ochronny dróg oddechowych, wyposażenie osobiste i inny sprzęt ppoż., montaż niezależnego ogrzewania kabiny. Podłoga wyłożona blachą aluminiowa antypoślizgową, bariera wewnętrzna rurowa niklowana. Stopnie wejściowe obłożone blachą aluminiowa antypoślizgową. W środku kabiny zespolonej w podziale załogi wykonanie specjalnej pułki na drobny sprzet. 2. Nadwozie gaśnicze (pożarnicze) wykonane z profili stalowych zamkniętych, obudowanych blachą aluminiową gładką i łezkową połączonych metoda klejenia i nitowania, wyposażone w pięć żaluzji aluminiowych anodowanych samo zwijalnych zamykanych na klucz, przykryte blachą aluminiową łezkową, z odrębnymi kasetami otwartymi na węże gaśnicze W75 oraz W 52, stanowisko dla motopompy pływającej Niagara, agregat prądotwórczy. W schowkach uchwyty do mocowania prądownic, rozdzielacz, przełączników, zbieracz, smoka, stojaka hydrantowego, kluczy pożarniczych, pływaka itp. Z tyłu pojazdu przedział autopompy zamykany żaluzją aluminiowa. Dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową , na dachu pojazdu uchwyty na węże ssawne, drabiny, mostki przejazdowe bosak itp. Górna balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadwoziem pożarniczym, obudowana blachą aluminiową. Z tyłu pojazdu wykonanie drabinki wejściowej na dach, obudowanej blacha aluminiową. 3. Zbiornik na wodę o pojemności 5000l, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w falochrony, właz rewizyjny, polakierowany farbami chemoutwardzalnymi, kwasoodpornymi ,niezależnie zawieszony na podwoziu. Zbiornik wyposażony w instalacje przelewową i grawitacyjnego opróżniania. Zbiornik wyposażony w instalacje napełniania hydranty - nasada 75, Nasady tłoczne 2 x 75, nasady ssawne 1x 110, napełnianie środka pianotwórczego 1x52. Działko wodno-pianowe. Zbiornik środka pianotwórczego z blachy nierdzewnej min. 200 l, dozownik środka pianotwórczego. Autopompa o wydajności min. 2400 l/min niskiego ciśnienia i wysokiego 200l/min. Wyjście do zespołu szybkiego natarcia i działka wodnego Nasada do ssania geodezyjnego 110 1- szt. 4. Tapicerka kabiny. 5. Lakierowanie farbami akrylowymi 6. Konserwacja podwozia. 7. Montaż armatury pianowej. 8. Regeneracja resorów./przód i tył/. 9. Regeneracja skrzyni biegów. 10. Montaż szybkiego natarcia (zwijadło szybkiego natarcia - min. 40mb 11. Montaż uchwytów na wymaganą ilością węży gaśniczych dla samochodu pożarniczego GCBA. 12. Lampy oświetlenie bocznego i tylnego oświetlające pole pracy nadwozia. 13. Wykonanie napisów bocznych (OSP oraz numery operacyjne) 14. Przednia osłona rurowa 15. Montaż zraszaczy z przodu pojazdu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.21.10-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniać warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy muszą wykazać zrealizowanie min. 1 usługi obejmującej wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu o wartości min. 100.000 zł. potwierdzonej protokołem zdawczo odbiorczym. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania zabudowy pojazdów pożarniczych. Dokonywanie oceny spełniania warunków odbywać się będzie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia...

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Spełnieniem tego warunku będzie wykazanie min. 1 usługi obejmującej wykonanie Zabudowy gaśniczej samochodu o wartości min. 100.000 zł. potwierdzonej protokołem zdawczo odbiorczym. 5) Załączenie uprawnień do wykonywania zabudowy pojazdów pożarniczych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaslawno.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sławno, pokój nr 14 ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sławno - Sekretariat pokój nr 10 ul. M.C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIKI

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ