herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Boleszewo

05.01.2022

15:14

Paweł

boleszewo

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*.

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Koronawirus

06.03.2020

15:12

Agnieszka

wirus-LOGO

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie (COVID-19)! - ZBIÓR najważniejszych informacji, danych kontaktowych, wytycznych. ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE!

czytaj więcej »

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

 

solidarni

 

Informacje dot. wyborów do Sejmu i Senatu

12.09.201912:46

Agnieszka

sejm i senat 2019Szanowni Państwo w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. przedstawiamy dostępne usługi.

 

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce

Pełnoletni obywatel Polski zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy (o ile nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sadu, nie został ubezwłasnowolniony orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu) jest wpisany do spisu wyborców, który jest sporządzany przez Urząd Gminy. Taki wyborca jest wpisywany do spisu wyborców dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach (druki do pobrania):

UWAGI:

 • udzielić pełnomocnictwa do głosowania może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat;
 • do wniosku trzeba dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy;
 • wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można złożyć do dnia 04 października 2019 r.;
 • jeżeli złożony wniosek nie spełnia ustawowych warunków, wójt gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad we wniosku. Jeżeli powyższe wady nie zostaną usunięte w przeciągu 3 dni, wójt gminy odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa;
 • jeżeli wyborca nie może złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa;
 • wyborca ma prawo na dwa dni przed dniem wyborów cofnąć udzielone pełnomocnictwo. Następuje to przez złożenie oświadczenia woli Wójtowi Gminy Sławno, lub też przez dostarczenie go do właściwej komisji wyborczej w dniu głosowania;
 • pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania. Dotyczy to również męża zaufania i kandydatów w danych wyborach;
 • pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania;
 • pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny 9ojciec, matka, dziadek, babcia), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka) małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika;
 • akt pełnomocnictwa może zostać sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu Gminy Sławno;
 • pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa lub  z powodu osobistego głosowania wyborcy lub z powodu śmierci wyborcy;
 • pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Zgłoszenie przez osobę niepełnosprawną chęci głosowania korespondencyjnego (druki do pobrania):

UWAGI:

 • wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą do dnia 30 września 2019 r. zgłosić do Wójta Gminy Sławno zamiar głosowania korespondencyjnego;
 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być zgłoszone ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej; do zgłoszenia należy dołączyć aktualną kopię orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności;
 • wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a;
 • jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie spełnia wymogów, Wójt Gminy Sławno wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania; nieuzupełnienie braków formalnych powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia;
 • wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy ni później niż 7 dni przed dniem wyborów; pakiet wyborczy dostarczany jest wyborcy niepełnosprawnemu za pośrednictwem Poczty Polskiej.; pakiet wyborczy dostarcza się do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru; w przypadku nieobecności wyborcy niepełnosprawnego pod wskazanym adresem, doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce pocztowej lub w drzwiach mieszkania; termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia;
 • w skład pakietu wyborczego wchodzi koperta zwrotna, opieczętowane karty do głosowania, koperty na karty do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także o ile wyborca tego zażądał – nakładka na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a;
 • wyborca niepełnosprawny głosujący korespondencyjnie po oddaniu głosu na karcie do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tą wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej; tą czynność można również wykonać za pomocą Poczty Polskiej; przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet wyborczy, odnotowując odbiór koperty. Poczta Polska za pokwitowaniem odbioru dokonuje doręczenia zgromadzonych kopert zwrotnych do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów, w czasie trwania głosowania;
 • wyborca niepełnosprawny może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej.

 

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały lub wpisany na własny wniosek do rejestru wyborców  poza miejscem zameldowania, bądź nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w wyborach na obszarze gminy gdzie aktualnie przebywa. W tym celu do dnia 8 października 2019 r. musi złożyć w urzędzie gminy pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Druki do pobrania:

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w swoim urzędzie gminy do dnia 11 października 2019 r. W razie niemożności osobistego stawiennictwa wyborca może upoważnić na pisemnie inna osobę do odbioru zaświadczenia. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Druk do pobrania:

Wyborcy przebywający w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych, w zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania, będą mogli głosować w tych obwodach. Tacy wyborcy zostaną umieszczeni na spisie wyborców. Wyborcy przebywający w powyższych jednostkach zostaną skreśleni w ze spisu wyborców w miejscy stałego zameldowania.

 

Elektroniczne usługi wyborcze

Na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze:

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa  z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684);
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 z późniejszymi zmianami).

pomoc dla Ukrainy
door-to-door
CEEB
LINKI1
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ