herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Koronawirus

06.03.2020

15:12

Agnieszka

wirus-LOGO

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie (COVID-19)! - ZBIÓR najważniejszych informacji, danych kontaktowych, wytycznych. ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE!

czytaj więcej »

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY - DOTACJE NA WYMIANĘ PIECÓW WĘGLOWYCH ORAZ DOCIEPLENIE DOMÓW MIESZKALNYCH

22.05.201910:10

Agnieszka

smog

 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy – co dalej?

 

Gmina Sławno w połowie ubiegłego roku – po zebraniu ankiet od mieszkańców – złożyła 2 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie działań w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Jeden z nich dotyczył poprawy jakości powietrza (wymiana pieców), a drugi termomodernizacji budynków mieszkalnych i wymiany źródeł ciepła. Oba z nich zostały ocenione pozytywnie, ale z uwagi na wyczerpanie się środków w ramach konkursów nie zakwalifikowały się do dofinansowania i obecnie znajdują się na liście rezerwowej.

W Działaniu 2.14 - Poprawa jakości powietrza złożono łącznie 73 wnioski na kwotę ok. 34,5 mln zł. Spośród nich wsparcie otrzymało 25 projektów, a przekazane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego środki to 15,2 mln zł. Stworzono listę rezerwową, na której widnieje 31 pozytywnie ocenionych projektów. Nasz wniosek znalazł się na poz. 24, a 17 wniosków odrzucono.

Z kolei na konkurs w ramach Działania 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych wpłynęły 63 wnioski na łączną kwotę 91,3 mln zł. Zarząd Województwa przyznał 14 dotacji na łączną kwotę 18,3 mln zł. Na liście rezerwowej znalazło się 28 wniosków, a 21 projektów odrzucono. Także i tym razem nasz wniosek został pozytywnie oceniony i uplasował się na 22 miejscu listy rezerwowej.

Niestety spośród wielu kryteriów oceny, były też takie w których nie otrzymaliśmy punktów lub otrzymaliśmy ich mniej. Na przykład więcej punktów otrzymały miasta i gminy miejsko-wiejskie niż gminy wiejskie, więcej punktów otrzymały obszary o dużej gęstości zaludnienia (miasta), gminy ze szczególną lokalizacją – posiadające strefy uzdrowiskowe lub te, których min. 30% powierzchni zajmują obszary Natura 2000.

W związku z powyższym na dzień dzisiejszy projekty z zakresu wsparcia termomodernizacji i wymiany pieców na terenie naszej gminy nie będą dofinansowane. Jednakże, jak wskazują wcześniejsze doświadczenia istnieje jeszcze możliwość otrzymania dotacji w przypadku rezygnacji autorów wyżej ocenionych projektów, powstaniu oszczędności lub zwiększeniu przez Województwo puli środków przeznaczonych na te działania.

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

21-01-2020

 


Wójt Gminy Sławno zaprasza mieszkańców do skorzystania z propozycji ubiegania się o środki finansowe na wymianę węglowych pieców i kotłów C.O. na nowoczesne ekologiczne źródła ciepła oraz na termomodernizację domów mieszkalnych (docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji grzewczej). Pieniądze pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Dotacje (granty) dla mieszkańców będą przekazywane za pośrednictwem Gminy Sławno. Gmina będzie też odpowiedzialna za wszystkie etapy realizacji programu – od przyjmowania wniosków od mieszkańców, udzielanie dotacji, rozliczanie dotacji, zapewnienie trwałości dotowanych inwestycji (kontrole).

Szanse powodzenia projektu i otrzymania dotacji w Gminie Sławno zależą również od samych mieszkańców gminy. Koniecznym elementem wniosku jest analiza potrzeb w tym zakresie oraz wiarygodne przedstawienie skali zainteresowania mieszkańców udziałem w Zachodniopomorskim Programie Antysmogowym. W tym celu proponujemy Państwu – mieszkańcom Gminy Sławno, zainteresowanym otrzymaniem dotacji na wymianę pieca węglowego lub wymianę pieca węglowego i termomodernizację domów złożenie wypełnionej ankiety. Zestawienie dostarczonych ankiet będzie stanowić podstawowy materiał informujący, który upoważni Gminę do złożenia wiarygodnego wniosku o dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Założenia ogólne PROGRAMU:

 • Dotacja naliczana jest ryczałtowo na jedno mieszkanie bez względu na koszty przedsięwzięcia, wielkość, moc i parametry nowych jednostek źródeł ciepła. Wielkość dotacji nie zależy od wielkości budynku mieszkalnego, jego stanu technicznego.
 • Dopuszczalne finansowanie do 100 % kosztów przedsięwzięcia.
 • Dotacja udzielana jest niezależnie od dochodów rodziny.
 • Dotacje dotyczą jedynie użytkowanych budynków. Nie jest możliwe uzyskanie dotacji dla budowanego budynku.
 • Mieszkaniec Gminy po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy, spełnieniu wszystkich warunków udzielania dotacji podpisze umowę z Wójtem Gminy Sławno, następnie we własnym zakresie i własnym staraniem wykona i opłaci planowane przedsięwzięcia. Po zakończeniu inwestycji złoży w Urzędzie Gminy stosowny wniosek o przekazanie dotacji.
 • Dotacji nie można łączyć z dotacją uzyskaną z WFOŚ w ramach programu „Czyste Powietrze”.
 • Potencjalni grantobiorcy mogą przystąpić tylko do jednego projektu (działania 2.14 bądź działania 2.15).

 

Terminy:

 • spotkanie informacyjne dla  mieszkańców gminy – 3 czerwca 2019 r., godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa w Żukowie
 • termin składania ankiet do urzędu Gminy Sławno – do 14 czerwca 2019 r.
 • lipiec 2019 r. – złożenie przez Gminę wniosku o dotację do Urzędu Marszałkowskiego
 • listopad 2019 r. – informacja Urzędu Marszałkowskiego o rozstrzygnięciu konkursu
 • realizacja projektów (w przypadku otrzymania przez Gminę Sławno dotacji) – lata 2020-2022

 

WYMIANA KOTŁÓW – likwidacja tzw. „niskiej emisji”
Działanie
2.14 Poprawa Jakości Powietrza

 1. Wymiana starych kotłów lub pieców opalanych tylko i wyłącznie węglem na inne źródła ciepła: w tym: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na paliwo stałe, odnawialne źródła energii.
 2. Wymiana w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych (wspólnoty).
 3. Dotacja tylko dla osób fizycznych, w budynkach mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
 4. Budynek, w którym planowana jest wymiana pieca/kotła węglowego musi być już częściowo ocieplony. Przeprowadzenie wymiany źródła ciepła będzie możliwe wyłącznie w sytuacji gdy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. EPH+W nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok. Jeśli budynek nie spełnia tego wymogu zalecamy skorzystać z działania II Termomodernizacja budynków. Fakt spełnienia tego warunku potwierdzi lub nie potwierdzi sporządzony audyt energetyczny budynku – „Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku”.
 5. Dotowane nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej (kotły) muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią!!!
 6. W sytuacji istniejącej instalacji gazowej priorytetem będzie wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy (dotyczy Warszkowa – planowana budowa gazociągu w latach 2019-2020).
 7. Wartość dotacji na wymianę kotła, pieca węglowego – 7 500 PLN.

DO POBRANIA:

 

WYMIANA KOTŁÓW  POŁĄCZONA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKÓW
Działanie
2.15 Termomodernizacja Budynków Jednorodzinnych

 1. Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu termomodernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną. Nie jest możliwe przeprowadzenie samej termomodernizacji  budynku bez likwidacji źródła ciepła w postaci pieca węglowego.
 2. Dotowane mogą być jedynie budynki jednorodzinne w zabudowie pojedynczej, bliźniaczej, szeregowej wykorzystywane wyłącznie do celów mieszkalnych, będących własnością osób fizycznych. Nie jest możliwe finansowanie mieszkań w zabudowie wielolokalowej (wspólnoty mieszkaniowe).
 3. Wartość dotacji dla mieszkańców:
  - 25 000 PLN
  - w przypadku termomodernizacji częściowej budynku,
  - 50 000 PLN - w przypadku pełnej termomodernizacji budynku,
  - 1 500 PLN - jeden audyt energetyczny.
  Częściowa termomodernizacja obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
  Pełna termomodernizacja – obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej), stropu i podłogi (w tym dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
 4. Wartość dotacji obejmuje również wymianę kotła węglowego (obowiązkowo).
  Likwidacji podlega wyłącznie źródło ciepła użytkowego oparte o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe). Wymiana kotła węglowego na inne źródła ciepła, w tym: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na paliwo stałe, odnawialne źródła energii.
 5. Obowiązkowym warunkiem jest przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz określenia  optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku. 

DO POBRANIA:

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji zapraszamy na spotkanie – 3 czerwca 2019 r., godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa w Żukowie, na którym szczegółowo przedstawione zostaną zasady PROGRAMU.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do złożenia ankiet, które wskażą nam skalę zainteresowania mieszkańców dotacjami oraz umożliwią ubieganie się Gminie Sławno o przyznanie dotacji.

22-05-2019

 

INWESTYCJE - Slawsko - pompy ciepla (1)

 

 

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
LINKI1
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ