herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Festyn w Bobrowiczkach

14.07.2019

15:52

Agnieszka

Bobrowiczki - glowka

Zapraszamy na Festyn w Bobrowiczkach.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

09.01.2019

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Praca dla instruktora nauki zawodu

13.05.201919:45

Agnieszka

logotypy - SWIETLICOWO

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie
poszukuje kandydata na stanowisko
Instruktor Nauki Zawodu – Warsztat Remontowo-Budowlany

(umowa o pracę na czas zastępstwa)

 

I. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa

II. Wymiar czasu pracy: cały etat

III. Liczba wolnych etatów: 1

 IV. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum średnie, pożądane o specjalności budowlanej,
 • minimum 5 letni staż pracy, w tym minimum 2 letni staż pracy w branży budowlanej,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie na stanowisku instruktora zawodu lub opiekuna praktyk,
 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu ( lub zaświadczenie o rozpoczęciu kursu),
 • znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.

V. Zakres obowiązków:

 • opracowywanie i nadzorowanie realizacji programu szkoleń dla uczestników CIS,
 • stała opieka i nadzór nad uczestnikami zajęć,
 • odpowiednie gospodarowanie mieniem CIS,
 • prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej,
 • prowadzenie dziennika zajęć grupy,
 • ocena zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej,
 • stała współpraca  z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem
 • przewóz uczestników samochodem służbowym na warsztaty.

VI. Kandydat na stanowisko musi złożyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kwestionariusz osobowy (wzór dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie  http://cis.slawno.ibip.pl w zakładce wolne stanowiska pracy),
 • kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły ( poświadczone za zgodność z oryginałem),
 • kserokopię zaświadczenia o ukończonym kursie pedagogicznym, bądź zaświadczenie o jego realizacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
 • oświadczenia kandydata:
  - o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku instruktora nauki zawodu,
  - o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga: List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia winny być podpisane odręcznie.

VII. Termin składania ofert:

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Instruktor Nauki Zawodu” w sekretariacie Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie, Rzyszczewo 40/12, 76-100 Sławno w terminie do 31 maja 2019 r. (decyduje data wpływu). 

 VIII. Inne informacje: 

 1. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie, Rzyszczewo 40/12, 76-100 Sławno. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: tomasz@stola.com.pl, tel. 602 722 292.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji / konkursu / naboru oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy.  Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, w tym  w szczególności w oparciu ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.) lub do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Projekt „ Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie gmina Sławno-instytucją wspomagającą aktywizację społeczno – zawodową nieaktywnych mieszkańców.” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie  społeczne, Działanie 7.2. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej.

smog-www
projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
odpady_komunalne
eVENIO
sesja
KOMUNALKA
lpr-LOGO
rodo
NFOS - linki - prawa
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
POLOWANIA-LINK

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

BIBLIOTEKA

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ