herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

Żukowo najpiękniejszą wsią zachodniopomorskiego

03.09.2018

13:30

Agnieszka

i miejsce

Żukowo najpiękniejszą zachodniopomorską wsią!

czytaj więcej »

UWAGA ROLNICY!

31.08.2018

13:19

Agnieszka

odszkodowania - susza

ODSZKODOWANIA ZA STRATY W UPRAWACH PO SUSZY

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Dobry start

28.06.2018

15:28

Agnieszka

dobry starto - www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie od dnia 1 lipca 2018 r. realizuje program rządowy „DOBRY START” 300 dla ucznia.

czytaj więcej »

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu - karosacja samochodu pożarniczego

16.10.200812:31

Bogusław Stefanowski

Sławno: Karosacja samochodu pożarniczego GCBA 6/32 na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Sławsko

Numer ogłoszenia: 268539 - 2008; data zamieszczenia: 16.10.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Sławsku , woj. zachodniopomorskie, tel. (059) 8106714 , fax. (059) 8107526

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Karosacja samochodu pożarniczego GCBA 6/32 na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Sławsko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest karosacja samochodu pożarniczego GCBA 6/32 na podwoziu Jelcz 004.

Samochód winien spełniać warunki pojazdu ratowniczo – gaśniczego GCBA z armaturą wodno – pianową, oraz parametry techniczne:

1. Kabina jednomodułowa, 6-cio osobowa czterodrzwiowa, wykonana z fabrycznych części,

z siedzeniami piankowymi uchylnymi, z miejscem na sprzęt ochronny dróg oddechowych,

wyposażenie osobiste i inny sprzęt ppoż., montaż niezależnego ogrzewania kabiny.

Podłoga wyłożona blachą aluminiowa antypoślizgową, bariera wewnętrzna rurowa

niklowana. Stopnie wejściowe obłożone blachą aluminiowa antypoślizgową. W środku

kabiny zespolonej w podziale załogi wykonanie specjalnej pułki na drobny sprzet.

2. Nadwozie gaśnicze (pożarnicze) wykonane z profili stalowych zamkniętych, obudowanych

blachą aluminiową gładką i łezkową połączonych metoda klejenia i nitowania,

wyposażone w pięć żaluzji aluminiowych anodowanych samo zwijalnych zamykanych na

klucz, przykryte blachą aluminiową łezkową, z odrębnymi kasetami otwartymi na węże

gaśnicze W75 oraz W 52, stanowisko dla motopompy pływającej Niagara, agregat

prądotwórczy.

W schowkach uchwyty do mocowania prądownic, rozdzielacz, przełączników, zbieracz,

smoka, stojaka hydrantowego, kluczy pożarniczych, pływaka itp.

Z tyłu pojazdu przedział autopompy zamykany żaluzją aluminiowa.

Dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową , na dachu pojazdu uchwyty na węże

ssawne, drabiny, mostki przejazdowe bosak itp.

Górna balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadwoziem

pożarniczym, obudowana blachą aluminiową.

Z tyłu pojazdu wykonanie drabinki wejściowej na dach, obudowanej blacha aluminiową.

3. Zbiornik na wodę o pojemności 5000l, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w

falochrony, właz rewizyjny, polakierowany farbami chemoutwardzalnymi,

kwasoodpornymi niezależnie zawieszony na podwoziu.

Zbiornik wyposażony w instalacje przelewową i grawitacyjnego opróżniania.

Zbiornik wyposażony w instalacje napełniania hydranty – nasada 75,

Nasady tłoczne 2 x 75, nasady ssawne 1x 110, napełnianie środka pianotwórczego 1x52.

Działko wodno-pianowe.

Zbiornik środka pianotwórczego z blachy nierdzewnej min. 200 l, dozownik

środka pianotwórczego.

Autopompa o wydajności min. 2400 l/min niskiego ciśnienia i wysokiego 200l/min.

Wyjście do zespołu szybkiego natarcia i działka wodnego

Nasada do ssania geodezyjnego 110 1- szt.

4. Tapicerka kabiny.

5. Lakierowanie farbami akrylowymi

6. Konserwacja podwozia.

7. Montaż armatury pianowej.

8. Regeneracja resorów./przód i tył/.

9. Regeneracja skrzyni biegów.

10. Montaż szybkiego natarcia (zwijadło szybkiego natarcia – min. 40mb

11. Montaż uchwytów na wymaganą ilością węży gaśniczych dla samochodu pożarniczego

GCBA.

12. Lampy oświetlenie bocznego i tylnego oświetlające pole pracy nadwozia.

13. Wykonanie napisów bocznych (OSP oraz numery operacyjne)

14. Przednia osłona rurowa

15. Montaż zraszaczy z przodu pojazdu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.21.10-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22

ust.1 i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz spełniać warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy muszą wykazać zrealizowanie min. 1 usługi obejmującej wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu o wartości min. 100.000 zł. potwierdzonej protokołem zdawczoodbiorczym.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania zabudowy pojazdów

pożarniczych. Dokonywanie oceny spełniania warunków odbywać się będzie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia..

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.

oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert,

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz

właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert,

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością

przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane

należycie.

Spełnieniem tego warunku będzie wykazanie min. 1 usługi obejmującej wykonanie

Zabudowy gaśniczej samochodu o wartości min. 100.000 zł. potwierdzonej

protokołem zdawczoodbiorczym.

5) Załączenie uprawnień do wykonywania zabudowy pojazdów pożarniczych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaslawno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Sławno, pokój nr 14

ul. M.C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno.

Termin składania ofert:

24.10.2008 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Sławno - Sekretariat pokój nr 10

ul. M.C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Termin otwarcia ofert:

24.10.2008 godzina 10:10,

miejsce: Urząd Gminy Sławno pokój nr 9

ul. M.C. Skłodowskiej 9

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

ZAŁĄCZNIKI

projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
rodo
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

BIBLIOTEKA

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ