herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Podatki 2016

21.12.2015

14:23

Agnieszka

PODATKI 2016 -1

Nowy rok to nie tylko nowe cele i wyzwania, ale także nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu - karosacja samochodu pożarniczego

16.10.200812:31

Bogusław Stefanowski

Sławno: Karosacja samochodu pożarniczego GCBA 6/32 na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Sławsko

Numer ogłoszenia: 268539 - 2008; data zamieszczenia: 16.10.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Sławsku , woj. zachodniopomorskie, tel. (059) 8106714 , fax. (059) 8107526

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Karosacja samochodu pożarniczego GCBA 6/32 na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Sławsko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest karosacja samochodu pożarniczego GCBA 6/32 na podwoziu Jelcz 004.

Samochód winien spełniać warunki pojazdu ratowniczo – gaśniczego GCBA z armaturą wodno – pianową, oraz parametry techniczne:

1. Kabina jednomodułowa, 6-cio osobowa czterodrzwiowa, wykonana z fabrycznych części,

z siedzeniami piankowymi uchylnymi, z miejscem na sprzęt ochronny dróg oddechowych,

wyposażenie osobiste i inny sprzęt ppoż., montaż niezależnego ogrzewania kabiny.

Podłoga wyłożona blachą aluminiowa antypoślizgową, bariera wewnętrzna rurowa

niklowana. Stopnie wejściowe obłożone blachą aluminiowa antypoślizgową. W środku

kabiny zespolonej w podziale załogi wykonanie specjalnej pułki na drobny sprzet.

2. Nadwozie gaśnicze (pożarnicze) wykonane z profili stalowych zamkniętych, obudowanych

blachą aluminiową gładką i łezkową połączonych metoda klejenia i nitowania,

wyposażone w pięć żaluzji aluminiowych anodowanych samo zwijalnych zamykanych na

klucz, przykryte blachą aluminiową łezkową, z odrębnymi kasetami otwartymi na węże

gaśnicze W75 oraz W 52, stanowisko dla motopompy pływającej Niagara, agregat

prądotwórczy.

W schowkach uchwyty do mocowania prądownic, rozdzielacz, przełączników, zbieracz,

smoka, stojaka hydrantowego, kluczy pożarniczych, pływaka itp.

Z tyłu pojazdu przedział autopompy zamykany żaluzją aluminiowa.

Dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową , na dachu pojazdu uchwyty na węże

ssawne, drabiny, mostki przejazdowe bosak itp.

Górna balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadwoziem

pożarniczym, obudowana blachą aluminiową.

Z tyłu pojazdu wykonanie drabinki wejściowej na dach, obudowanej blacha aluminiową.

3. Zbiornik na wodę o pojemności 5000l, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w

falochrony, właz rewizyjny, polakierowany farbami chemoutwardzalnymi,

kwasoodpornymi niezależnie zawieszony na podwoziu.

Zbiornik wyposażony w instalacje przelewową i grawitacyjnego opróżniania.

Zbiornik wyposażony w instalacje napełniania hydranty – nasada 75,

Nasady tłoczne 2 x 75, nasady ssawne 1x 110, napełnianie środka pianotwórczego 1x52.

Działko wodno-pianowe.

Zbiornik środka pianotwórczego z blachy nierdzewnej min. 200 l, dozownik

środka pianotwórczego.

Autopompa o wydajności min. 2400 l/min niskiego ciśnienia i wysokiego 200l/min.

Wyjście do zespołu szybkiego natarcia i działka wodnego

Nasada do ssania geodezyjnego 110 1- szt.

4. Tapicerka kabiny.

5. Lakierowanie farbami akrylowymi

6. Konserwacja podwozia.

7. Montaż armatury pianowej.

8. Regeneracja resorów./przód i tył/.

9. Regeneracja skrzyni biegów.

10. Montaż szybkiego natarcia (zwijadło szybkiego natarcia – min. 40mb

11. Montaż uchwytów na wymaganą ilością węży gaśniczych dla samochodu pożarniczego

GCBA.

12. Lampy oświetlenie bocznego i tylnego oświetlające pole pracy nadwozia.

13. Wykonanie napisów bocznych (OSP oraz numery operacyjne)

14. Przednia osłona rurowa

15. Montaż zraszaczy z przodu pojazdu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.21.10-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22

ust.1 i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz spełniać warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy muszą wykazać zrealizowanie min. 1 usługi obejmującej wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu o wartości min. 100.000 zł. potwierdzonej protokołem zdawczoodbiorczym.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania zabudowy pojazdów

pożarniczych. Dokonywanie oceny spełniania warunków odbywać się będzie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia..

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.

oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert,

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz

właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert,

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością

przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane

należycie.

Spełnieniem tego warunku będzie wykazanie min. 1 usługi obejmującej wykonanie

Zabudowy gaśniczej samochodu o wartości min. 100.000 zł. potwierdzonej

protokołem zdawczoodbiorczym.

5) Załączenie uprawnień do wykonywania zabudowy pojazdów pożarniczych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaslawno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Sławno, pokój nr 14

ul. M.C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno.

Termin składania ofert:

24.10.2008 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Sławno - Sekretariat pokój nr 10

ul. M.C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

Termin otwarcia ofert:

24.10.2008 godzina 10:10,

miejsce: Urząd Gminy Sławno pokój nr 9

ul. M.C. Skłodowskiej 9

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

ZAŁĄCZNIKI

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ