herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Podatki 2016

21.12.2015

14:23

Agnieszka

PODATKI 2016 -1

Nowy rok to nie tylko nowe cele i wyzwania, ale także nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup busa

25.09.200810:37

Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych fabrycznie nowego - rok produkcji 2008

Data zamieszczenia: 24.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sławno , ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8106229 , fax. 059 8107526.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaslawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: jest dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych fabrycznie nowego - rok produkcji 2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - liczba miejsc siedzących pasażerskich 8+1 dla kierowcy, a po demontażu odpowiedniej liczby siedzeń możliwość przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, - silnik wysokoprężny o mocy minimum 102 KM - pojemność silnika 1,9 - 2,0 litra - napęd na przednie koła, - skrzynia biegów manualna o 6 - ciu przełożeniach, - nadwozie w całości przeszklone ( przeszklenie boczne i tylne), czterodrzwiowe w tym drzwi do przedziału pasażerskiego boczne przesuwne i tylne dwuskrzydłowe, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach - siedzenie kierowcy z regulacją wysokości , wzdłużną oraz regulacją kąta pochylenia oparcia , - miejsca siedzące usytuowane w trzech rzędach z możliwością szybkiego demontażu rzędu drugiego i trzeciego, - układ hamulcowy hydrauliczny , wspomagany, - ABS, - poduszka powietrzna kierowcy i podwójna dla pasażerów na przednim siedzeniu, - pasy bezwładnościowe trzypunktowe, dla 9 - ciu osób łącznie z kierowcą, - wnętrze nadwozia tapicerowane do wysokości minimum parapetów okiennych, podsufitka, - nadwozie zabezpieczone antykorozyjnie, nadwozie wykonane z blachy karoseryjnej obustronnie cynkowanej, - najazdy dla wózka inwalidzkiego montowane przy drzwiach tylnych, - pasy mocujące wózek inwalidzki, - pas mocujący osobę na wózku inwalidzkim, - podwójna kanapa pasażerów z przodu, - układ blokady zapłonu z transponderem (immobiliser), - wykładzina antypoślizgowa, - radioodtwarzacz CD, fabryczny, - klimatyzacja + klimatyzacja na tył, - centralny zamek, - autoalarm, - lusterka boczne podgrzewane, podwójne, regulowane elektrycznie, - gwarancja mechaniczna na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez limitu kilometrów nie mniej niż - 24 miesiące, - gwarancja na powłokę lakierniczą - nie mniej niż 36 miesięcy, - gwarancja na perforację nadwozia - 12 lat, - blokada drzwi podczas jazdy, - dodatkowe ogrzewanie części tylnej, - halogeny przeciwmgielne, - kolor ciemny - bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach - hamulce tarczowe wentylowane z przodu i tyłu - niezależne zawieszenie z tyłu i przodu - hak - dywaniki gumowe - nawigacja (palmtop wraz oprogramowaniem w języku polskim) - pas szelkowy - pomost aluminiowy z bieżnią antypoślizgową - roczne ubezpieczenie AC, OC, NW.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.60.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy..

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - formularz oświadczenia . Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaslawno.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sławno 76-100 Sławno, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, pok. nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2008 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Sławno 76-100 Sławno, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIKI

 

 

Sławno dnia 26.09.2008 rok

BGK/ZP/3.34.340/22/08


 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadania p.n. :

„Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych fabrycznie nowego - rok produkcji 2008”


Urząd Gminy w Sławnie uprzejmie informuje, że w dniu 25.09.2008 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych fabrycznie nowego - rok produkcji 2008”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) – Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniżej oferentom treść pytania i odpowiedzi :


Pytanie : „Firma zwraca się z zapytaniem do przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych fabrycznie nowego – rok produkcji 2008. Czy zamawiający dopuszcza pojazd z regulacją kierownicy w jednej płaszczyźnie?”.

Odp. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia punkt 1.1. w przedmiotowym samochodzie ma znajdować się (układ kierowniczy ze wspomaganiem, kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach) w związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z regulacją kierownicy w jednej płaszczyźnie

 

Sławno dnia 29.09.2008 rok

BGK/ZP/3.34.340/22/08


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadania p.n. : 

„Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych fabrycznie nowego - rok produkcji 2008”

  Urząd Gminy w Sławnie uprzejmie informuje, że w dniu 29.09.2008 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych fabrycznie nowego - rok produkcji 2008”. 
  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) – Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniżej oferentom treść pytań i odpowiedzi :


Pytanie nr 1 :
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu samochód z napędem na tylną oś ?”.

Odp.
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia punkt 1.1. w przedmiotowym samochodzie ma znajdować się napęd na przednie koła w związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z napędem na tylną oś.


Pytanie nr 2 :

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu samochód o pojemności silnika 2,2 litra ?”

Odp.
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia punkt 1.1. w samochodzie ma znajdować się silnik o pojemności w zakresie od 1,9 – 2,0 l.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ