herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

Żukowo najpiękniejszą wsią zachodniopomorskiego

03.09.2018

13:30

Agnieszka

i miejsce

Żukowo najpiękniejszą zachodniopomorską wsią!

czytaj więcej »

UWAGA ROLNICY!

31.08.2018

13:19

Agnieszka

odszkodowania - susza

ODSZKODOWANIA ZA STRATY W UPRAWACH PO SUSZY

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Dobry start

28.06.2018

15:28

Agnieszka

dobry starto - www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie od dnia 1 lipca 2018 r. realizuje program rządowy „DOBRY START” 300 dla ucznia.

czytaj więcej »

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

05.09.200812:28

Sławno: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bobrowiczki
Numer ogłoszenia: 213558 - 2008;

data zamieszczenia: 04.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sławno , ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8106229, fax. 059 8107526.

  • Ogólny adres internetowy zamawiającego: www.gminaslawno.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bobrowiczki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bobrowiczki Parametry rzeczowe inwestycji: 1)Dostawa i montaż pompowni ścieków - tłoczni - 3 kpl. 2)Kanalizacja grawitacyjna kanalizacja grawitacyjna fi 200 PCV - 6 353,00 mb studzienki grawitacyjne fi 315 PCV - 150 szt. studzienki grawitacyjne żeliwne fi 1200 - 22 szt. studzienka pomiarowa fi 1400 - 1 szt. studzienka rozprężna fi 1000 - 2 szt. 3)Przykanaliki przykanaliki fi 160 PCV - 1 013,84 mb studzienki grawitacyjne fi 315 PCV - 76 szt. 4)Kanalizacja tłoczna kanał ciśnieniowy fi 90 z rur PE - 2 313,86 mb studzienki fi 1000 - 18 szt. zestaw rewizyjny fi 90 - 7 szt. zestaw odpowietrzania fi 90 - 7 szt. zestaw odwodnienia fi 90 - 4 szt. 5)Roboty elektryczne.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.31.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 2.Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 00020000 3131 2000 0030 z dopiskiem (Wadium - Kanalizacja sanitarna Bobrowiczki) 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno - w Kasie Urzędu, pokój nr 12 ( Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, tj.: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a)wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 04.09.2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2(dwie) roboty budowlane jako generalny wykonawca odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. robotami polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o długości co najmniej 5 km i wartości nie mniejszej niż 1,5 mln. zł brutto każda. b)dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (w tym kierownik budowy z minimum 5 letnim stażem w kierowaniu robotami, a kierownik robót z minimum 2 letnim stażem w kierowaniu robotami) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero uprawnień oraz ksero zaświadczenia, potwierdzone za zgodność z oryginałem, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. c)dysponują niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, d)wykonawca musi posiadać przeciętne średnioroczne zatrudnienie co najmniej 40 pracowników w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: a)wykonawca musi posiadać średnioroczny obrót w ciągu ostatnich 3 lat w wysokości minimum 5 mln zł. w każdym roku, b)wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1,5 mln zł. c)posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wartość nie mniejsza niż 500 tys. zł. w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej d)wykonawca musi posiadać wskaźnik płynności szybkiej (wartość majątku obrotowego(aktywa obrotowe) pomniejszone o wartość zapasów do zobowiązań krótkoterminowych) w każdym roku obrotowym, tj. 2005 - 2007 nie niższy niż 1,5 (w przypadku występowania wykonawców wspólnie (konsorcjum) wskaźnik płynności szybkiej nie niższy niż 1,5 musi posiadać co najmniej jedna z firm wchodząca w skład konsorcjum). 4)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (pełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. 3.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy Wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna - umowę spółki. 2.Aktualna informacja z Krajowego rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. 3.Aktualna informacja z Krajowego rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.Wykaz wykonanych minimum 2 (dwóch) robót budowlanych jako generalny wykonawca odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. robotami polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o długości co najmniej 5 km i wartości nie mniejszej niż 1,5 mln. zł brutto każda wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 04.09.2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz na Załączniku nr 2A do SIWZ - Plan zapewnienia Jakości (PZJ) wykonanych robót. Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (np. protokoły odbioru, referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 6.Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia i ich uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi - w tym kierownikiem budowy z minimum 5 letnim stażem w kierowaniu robotami, a kierownik robót z minimum 2 letnim stażem w kierowaniu robotami) sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ - Potencjał kadrowy -(dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem). 7.Wykaz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca - Potencjał techniczny - sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 8.Informacja na temat liczby zatrudnionych pracowników (Wykonawca musi posiadać przeciętne średnioroczne zatrudnienie co najmniej 40 pracowników w każdym roku) w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, sporządzona na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ - (należy dołączyć druki ZUS DRA za okres ostatnich 3 lat). 9.Wykaz podwykonawców oraz opis i zakres robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców wraz z zobowiązaniem podwykonawców do współpracy, na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 10.Zaakceptowany wzór umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ. 11.Dane finansowe za ostatnie trzy lata (2005 - 2007 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, dołączając kopię bilansu i rachunek zysków i strat za ten okres. Wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania bilansu dołączają inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca musi posiadać średnioroczny obrót w ciągu ostatnich 3 lat w wysokości minimum 5 mln zł. w każdym roku) oraz wskaźnik płynności szybkiej (wartość majątku obrotowego(aktywa obrotowe) pomniejszone o wartość zapasów do zobowiązań krótkoterminowych) w każdym roku obrotowym tj. 2005-2007 nie niższy niż 1,5 (w przypadku występowania wykonawców wspólnie /konsorcjum/ wskaźnik płynności szybkiej nie niższy niż 1,5 musi posiadać co najmniej jedna z firm wchodząca w skład konsorcjum). 12.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wartość nie mniejszą niż 500 tys. zł. w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 13.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 1,5 mln zł., wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wymagane jest złożenie takiej informacji przez każdego z członków konsorcjum, natomiast Zamawiający oceniał będzie wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej łącznie. 14.Harmonogram rzeczowo-finansowy robót w rozbiciu na lata realizacji z uwzględnieniem niżej wymienionego finansowania: w 2008 r. - finansowanie w wysokości do 500 tys. zł., w 2009 r. - pozostałe finansowanie. 15. Kosztorys ofertowy. 16.Dowód wniesienia wadium w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu na konto Zamawiającego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaslawno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Uslug Inwestycyjych Powiernik Sp. z o.o. Koszalin, ul. 4 Marca 38, 75 - 708 Koszalin, tel/fax 094 342 44 43. Koszt SIWZ wynosi 15,00 zł..

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2008 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiajacego - Urząd Gminy Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIKODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 

 Sławno, 08.09.2008r.


BGK/ZP-3.34.340/18/7/08

Otrzymują uczestnicy
postępowania przetargowego


Dotyczy: Budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bobrowiczki.

Gmina Sławno odpowiada na zapytania wykonawcy dotyczące przetargu jw.:

1.Pytanie 1: - Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych
wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania
wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy
zharmonizowane), a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002,
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Odpowiedź: Tak, wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać
wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN.


2. Pytanie 2: W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r.
i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu
wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi
i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane
stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów
opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź: Tak, ale nie na etapie przetargu.

 

 Sławno, 23.09.2008r.BGKZP-3.34.340/18/8/08

 

Otrzymują uczestnicy

postępowania przetargowego


Dotyczy: Budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bobrowiczki.


Gmina Sławno odpowiada na zapytania wykonawców dotyczące przetargu jw.:


Pytanie 1: - W czasie wizji w terenie stwierdziliśmy konieczność wycięcia, wykarczowania
drzew na odcinku kanalizacji sanitarnej os S76 do S62. Kto będzie ponosił koszty związane z
pozwoleniem wycięcia drzew. Prosimy o uzupełnienie nakładów na wycinkę drzew ?


Odpowiedź: Nie wystąpią koszty związane z pozwoleniem wycięcia drzew ( do 5 lat ).
Należy uwzględnić w ofercie wg załączonego przedmiaru robot w kosztorysie ślepym na
karczowanie.


Pytanie 2: - Brak w przedmiarach robót załączonych do SIWZ nakładów na wykonanie
zasilania studni pomiarowej - prosimy o ich uzupełnienie ?


Odpowiedź: Należy uwzględnić w ofercie wg załączonego przedmiaru robot w kosztorysie
ślepym dla zasilania komory pomiarowej.


Pytanie 3: - W Projekcie Budowlanym jest zapis, że w ramach przekazania inwestycji do
eksploatacji należy przekazać przewoźny agregat prądotwórczy o mocy N = 5,50 KW.
W przedmiarach robót załączonych do SIWZ brak nakładów na zakup agregatu, czy zapis o
wyposażeniu w agregat jest obowiązujący ?


Odpowiedź: Jest obowiązujący i należy skalkulować w ofercie


Pytanie 4: - Proszę wskazać w przedmiotowej SIWZ danych dot. wyposażenia studzienki
pomiarowej, niezbędnych do wyceny danego osprzętu. Prosimy również o zamieszczenie
rysunku montażowego dot. W/w zestawu oraz wskazania miejsca podłączenia do zasilania ?


Odpowiedź: Miejsce włączenia to skrzynka ZK na wysokości studzienki S79 (K181 ) przyjąć
w ofercie wg wyżej podanej odpowiedzi w pytaniu 2.

ZAŁĄCZNIK

 


projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
rodo
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

BIBLIOTEKA

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ