herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

Żukowo najpiękniejszą wsią zachodniopomorskiego

03.09.2018

13:30

Agnieszka

i miejsce

Żukowo najpiękniejszą zachodniopomorską wsią!

czytaj więcej »

UWAGA ROLNICY!

31.08.2018

13:19

Agnieszka

odszkodowania - susza

ODSZKODOWANIA ZA STRATY W UPRAWACH PO SUSZY

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Dobry start

28.06.2018

15:28

Agnieszka

dobry starto - www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie od dnia 1 lipca 2018 r. realizuje program rządowy „DOBRY START” 300 dla ucznia.

czytaj więcej »

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Zaproszenie do składania ofert - Wrześnica

13.08.200813:27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

 Usługi integracji społecznej

 

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Sławno uzyskała dotację w wysokości 470.264 PLN, część dotacji tj. kwotę 50.000 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

 

1.      ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Sławno, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 

2.      SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9 dnia 20 sierpnia 2008r. o godzinie 10 w pokoju numer 63.

 

3.      PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. A Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie, w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

 

Celem konkursu jest organizacja pracy Wiejskiego Centrum Informacji we Wrześnicy, które ma za zadanie przygotować ofertę aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wpływać na ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej wśród rodzin oraz osób starszych z terenu wsi Wrześnicy, Noskowa, Żabna.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno – finansowych na każdą część. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość przeznaczenia maksymalnie 30% wartości projektu (tj. kwotę 15.000 PLN) na remont pomieszczeń oraz zakup lub amortyzację sprzętu i wyposażenia, wykorzystywanych do organizacji pracy Wiejskiego Centrum Informacji we Wrześnicy.

 

 Część I. USŁUGI SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

A.      Organizacja kółka plastycznego:

§  zorganizowanie wszechstronnych zajęć kółka plastycznego (malowanie, rysowanie, ceramika, itd.) dla min. 20 osób – dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z terenu wsi Wrześnica, Noskowo, Żabno,

§  zapewnienie wykwalifikowanej opieki pedagogicznej w trakcie zajęć,

§  częstotliwość zajęć minimum 2 godziny 2 razy w miesiącu przez okres 9 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r. do 15.08.2009r.

 

B.      Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży jednodniowej wycieczki do teatru, lub kina:

§  zorganizowanie wycieczki dla co najmniej 40 osób – dzieci i młodzieży w wieku 9 – 18 lat, z terenu wsi Wrześnica, Noskowo, Żabno do teatru lub kina,

§  zapewnienie transportu i ubezpieczenia,

§  zapewnienie wykwalifikowanej opieki pedagogicznej w czasie wycieczki.

Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2009r. do 30.06.2009r.

 

C.      Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne:

§  zorganizowanie zajęć wyrównawczych (korepetycji) dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat z terenu wsi Wrześnica, Noskowo, Żabno (minimum 20 osób),

§  umożliwienie przede wszystkim dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz dysfunkcyjnych nadrobienie zaległości w nauce,

§  zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

§  organizacja zajęć w okresie 7 miesięcy w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008 r. do 15.08.2009 r.

 

D.      Zorganizowanie zabawy choinkowej dla najmłodszych:

§  zorganizowanie zabawy choinkowej dla co najmniej 60 dzieci w wieku 1 – 12 lat z terenu wsi Wrześnica, Noskowo, Żabno,

§  zapewnienie aktywnego udziału w zabawie dzieci pochodzących z rodzin ubogich, niepełnych, oraz takich w których jedno lub oboje rodziców pozostają bez pracy,

§  zorganizowanie konkursów.

Termin wykonania zamówienia: od 15.12.2008r. do 31.01.2009r.

 

Część II. USŁUGI DLA RODZIN I ŁĄCZONE

A.      Festyn integracyjny:

§  zorganizowanie festynu integracyjnego dla co najmniej 150 mieszkańców Gminy Sławno,

§  zapewnienie aktywnego udziału osób starszych, młodzieży i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologią,

§  stworzenie warunków do integracji społecznej mieszkańców Gminy,

§  zorganizowanie konkursów i zawodów sportowych.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r. do 15.08.2009r.

 

B.      Zajęcia aerobiku:

§  zorganizowanie zajęć aerobiku dla min. 25 osób z terenu wsi Wrześnica, Noskowo, Żabno (bez ograniczeń wiekowych), 

§  organizacja zajęć przez okres 8 miesięcy w wymiarze min. 2 godzin tygodniowo,

§  zapewnienie opieki wykwalifikowanego instruktora podczas zajęć.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r. do 15.08.2009r.

 

Część III. USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH

A.      Organizacja spotkania świąteczno – noworocznego dla seniorów:

§  zorganizowanie spotkania świąteczno - noworocznego dla minimum 50 mieszkańców wsi Wrześnica, Noskowo, Żabno,

§  stworzenie warunków do integracji społecznej seniorów trzech wsi,

§  zapewnienie aktywnego udziału osób samotnych,

§  zapewnienie posiłku uczestnikom spotkania.

Termin wykonania zamówienia: od 15.12.2008r. do 31.01.2009r.

 

B.      Zorganizowanie zajęć nauki śpiewu dla „Wrześniczanek”

§  organizacja warsztatów wokalnych dla minimum 15 członkiń zespołu muzyki ludowej – „Wrześniczanek”,

§   integracja osób starszych,

§  częstotliwość zajęć dwa razy w miesiącu przez okres 5 miesięcy,

§  zorganizowanie występu na zakończenie warsztatów dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r. do 15.08.2009r.

 

 

 

 

5.      UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

§  Organizacje pozarządowe (NGOs),

§  Organizacje kościelne,

§  Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

§  Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze,

§  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

Każdy z potencjalnych usługodawców musi spełnić jeden z poniższych warunków:

a)   usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów, lub

b)   usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

 

6.      KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

W odniesieniu do części I ( pkt. 4.1) - USŁUGI SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY

A.      Organizacja kółka plastycznego:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·        dysponowanie odpowiednią bazą lokalową i toaletą,

·         dysponowanie osobą (osobami) z przygotowaniem pedagogicznym, która(e) będą prowadzić zajęcia plastyczne oraz sprawować opiekę nad dziećmi,

·         przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego  pomieszczenia (tytuł prawny do lokalu),

·        dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu mającego realizować usługi,

·        program zajęć.

 

B.      Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży jednodniowej wycieczki do teatru, lub kina:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie osobami z przygotowaniem pedagogicznym, które będą sprawować opiekę nad dziećmi w czasie wycieczki,

·         przedstawienie spójnego programu wycieczki.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu mającego realizować usługi,

·         program zajęć.

C.        Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć wyrównujących ich szanse   edukacyjne:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie osobą (osobami) z przygotowaniem pedagogicznym, która(e) będą prowadzić zajęcia wyrównawcze oraz sprawować opiekę nad dziećmi w czasie zajęć,

·         przedstawienie spójnego programu zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu mającego realizować usługi,

·         program zajęć.

D.      Zorganizowanie zabawy choinkowej dla najmłodszych:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie osobą (osobami) z przygotowaniem pedagogicznym, która(e) będą sprawować opiekę nad dziećmi w czasie zabawy,

·         przedstawienie spójnego programu zabawy choinkowej.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu mającego realizować usługi,

·         program spotkania.

W odniesieniu do części II ( pkt. 4.2) - USŁUGI DLA RODZIN I ŁĄCZONE

A.      Festyn integracyjny:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         przedstawienie spójnego programu festynu.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         program festynu.

B.      Zajęcia aerobiku:

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie odpowiednią bazą lokalową i toaletą,

·         dysponowanie instruktorem aerobiku,

·         przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego  pomieszczenia (tytuł prawny do lokalu),

·        dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu mającego realizować usługi,

·        program zajęć.

 

W odniesieniu do części III ( pkt. 4.3) - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH

 

A.      Organizacja spotkania świąteczno – noworocznego dla seniorów.

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         przedstawienie spójnego programu spotkania świąteczno - noworocznego.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         program spotkania.

 

B.            Zorganizowanie zajęć nauki śpiewu dla „Wrześniczanek”.

·         zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

·         dysponowanie nauczycielem śpiewu,

·         dysponowanie odpowiednią bazą lokalową i toaletą,

·         przedstawienie spójnego programu warsztatów wokalnych.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

·         oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego  pomieszczenia (tytuł prawny do lokalu),

·        program zajęć.

 

 

7.                  PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

SKŁADANIE OFERT

·         Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy, 76-100 Sławno ul. M. C. Skłodowskiej 9 (sekretariat) w terminie do 8 września 2008 r., do godziny 10.00.

·         W przypadku wniosków nadesłanych pocztą decyduje data i godzina wpływu wniosku.

·         Oferta winna zostać przygotowana z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia.

·         Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Programu Integracji Społecznej – „Wiejskie Centrum Informacji we Wrześnicy”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy. 

OCENA OFERT

1.      Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

                                     I.            Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

                                  II.            Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert) - Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

                               III.            Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

2.      Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 2 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

3.      Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4.      Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.         KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Agnieszką Gajewicz Gminnym Koordynatorem Programu Integracji Społecznej. Urząd Gminy Sławno, pok. 63, tel. (059) 810 67 15 e-mail: unia@gminaslawno.pl

9.      ZAŁĄCZNIKI

 

·         Formularz Oferty techniczno-finansowej usługodawcy do zastosowania w procedurze specjalnej CPP.

·         Wzór Umowy i porozumienia świadczenia usług społecznych.

·         Wzór sprawozdania usługodawcy do zastosowania w procedurze CPP.

 

 ZAPROSZENIE

 

 

projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
rodo
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

BIBLIOTEKA

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ