herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Podatki 2016

21.12.2015

14:23

Agnieszka

PODATKI 2016 -1

Nowy rok to nie tylko nowe cele i wyzwania, ale także nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę na budynku szkolnym w Boleszewie

03.07.200813:47

Ewa Wojciechowska

ZP-I/08

Miejscowość Sławno, 2008-07-03

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP-I/08. Nazwa zadania:  Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę na budynku szkolnym w Boleszewie

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Sławno - Gminny Zespół Oświaty  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sławno - Gminny Zespół Oświaty

M.C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

www.gminaslawno.pl

dyrektor.gzo@gminaslawno.pl

pon. 8,00 - 16,00

wt. - pt. 7,00 - 15,00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.gminaslawno.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Gminnym Zespole Oświaty, 76-100 Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9 pok. 23.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę na budynku szkolnym

m2 746.Zakres robót budowlanych obejmuje :

- rozebranie pokrycia  dachu z dachówki ceramicznej

- rozebranie obróbek blacharskich

- rozebranie łacenia dachu

- ułożenie folii polietylenowej

- łacenie dachu

- ułożenie blachodachówki

- moontaż obróbek blacharskich

- remont kominów

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45.26.12.10-9

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

#45

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

   .

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

do 15 września 2008 r

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

-nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000,00 , słownie: trzy tysiące .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100%

#

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-07-25 do godz. 10,00

w siedzibie zamawiającego Gminny Zespół Oświaty

ulica M.C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

 Pokój   nr 20

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-25, o godz.    10,30

w siedzibie zamawiającego Gminny Zespół Oświaty

M.C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

pokój nr 9

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-08-25

                          

 

XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
poz. 1148871-2008 dnia 03.07.2008 r.

 

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ