herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Żukowo

18.03.201500:00

zukowokosciol

SOŁECTWO ŻUKOWO

ŻUKOWO (niem. Suckow, Sukow)

Sołtys: Teresa Szymborska

Liczba ludności – 356 osób

Powierzchnia – 907 ha

 

Lokalizacja

Żukowo jest wsią sołecką leżącą na południowo-wschodnim krańcu Gminy Sławno, oddaloną o ok.11 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Łętowo, Janiewice, Brzeście, Gwiazdowo. Wieś położona jest w dolinie niewielkiego cieku (dopływ Wieprzy), wypływającego z jez. Łętowskiego, położonego na południowy-wschód od zabudowy wsi. Najbliższa okolica ma charakter rolniczy, a zwarty kompleks leśny rozciąga się na północ od wsi.

 

Historia

Żukowo z uwagi na jeden z najstarszych typów rozplanowania przestrzennego (placowy) zalicza się do najstarszych wsi regionu. Można przypuszczać, że powstała już na przełomie XII/XIII w., aczkolwiek pierwsza wzmianka pochodzi z 1363 r., kiedy to „Dubbeslao de Zukowe” podpisał jako mieszczanin sławieński umowę miasta z kołobrzeskimi mieszczanami. W okresie tym przypuszczalnie Żukowo stanowiło lenno rodziny von Massow, w tym okresie istniał już kościół we wsi.

Następnie majętności nabyli von Podewils-Krangen, utrzymujący bądź jedność lenna, bądź przydzielając Żukowo jednemu z członków rodziny. Przypuszczalnie na przełomie XVII/XVIII w. wybudowano nowy pałac właścicieli – z dwoma skrzydłami i grodem.

W 1780 r. Żukowo było jedną z największych wsi regionu z folwarkiem, młynem, tartakiem i kaznodzieją.

W grudniu 1931 r. Książęta Hohenzollern-Sigmaringen sprzedali podupadające dobra berlińskiemu towarzystwu osadniczemu „Pommersche Siedlungsgesellschaft”, które przeprowadziło największą na tym obszarze akcję osadniczą. Udział Żukowa wyniósł 778 ha. Doszło tym samym do parcelacji i podziału majątku, w którego zabudowaniach powstało kilka gospodarstw chłopskich, a na potrzeby mieszkalne zaadaptowano m.in. obiekty inwentarskie. Lasy pozostały nadal w rękach Hohenzollernów.

W 1939 r. w Żukowie mieszkały 674 osoby. W tym okresie we wsi funkcjonowały zakłady rzemieślnicze, piekarnia, gospoda, handel towarami kolonialnymi, gabinet dentystyczny, poczta, kasa oszczędnościowa, leśniczówka, izba porodowa, a od 1932 r. folwarczna gorzelnia została przekształcona w spółdzielczą.

W marcu 1945 r. wieś została zajęta przez Rosjan, a w dawnym folwarku ustanowiono zarząd wojskowy. Następnie w roku 1950 przekazano go administracji polskiej. Teren majątku podzielono między nowo przybyłych osadników, a następnie skolektywizowano. Od 1956 r. funkcjonowała tu Spółdzielnia Rolnicza. Po 1956 r. majątek ponownie podzielono. Obecnie należy do rolników indywidualnych.

 

Wieś współczesna

Historycznie ukształtowany układ przestrzenny Żukowa uległ od lat 30-tych XX w. (parcelacja majątku) stopniowemu przekształceniu, szczególnie w obrębie pierwotnego układu placowego. Dominantę układu stanowi posadowiony na znacznym wyniesieniu terenu kościół z otaczającą go historyczną i współczesną nekropolią (dla jej ochrony wyznaczono strefę „A” ochrony konserwatorskiej, a dla cmentarza strefę „K”). W samym centrum pierwotnego placu ulokowano maszt telefonii komórkowej, pełniący rolę dominaty wysokościowej.

Żukowo jest to obecnie wielodrożnicą z dominującym układem rozplanowanym na osi N-S. Część południową układu zajmują pozostałości po dawnym zespole folwarcznym, a część północną, rozmieszczoną wzdłuż 2 dróg o przebiegu widlicowym wypełnia zabudowa pofolwarczna (kolonia mieszkalna) oraz kolonizacyjna z lat 30-tych XX w.

Z uwagi na znaczne przekształcenia układu ruralistycznego, ubytki w historycznej zabudowie, nowe nawarstwienia kubaturowe, odstąpiono od wyznaczenia strefy ochrony konserwatorskiej układu.

 

Zabudowa

 • Zabudowa zagrodowa w obrębie Żukowa reprezentowana jest praktycznie przez obiekty powstałe w wyniku akcji osiedleńczej, po parcelacji majątku w 1931 r., w których szczytem do drogi lokowano obiekt mieszkalno-inwentarski, w głębi siedliska – szkieletową, odeskowaną stodołę, a drugi obiekt inwentarski wygradzał drugi bok podwórza. Po zagrodach pełno- lub średniorolnych pozostało kilka zaledwie obiektów mieszkalnych. Sporadycznie występują obiekty gospodarcze z częściowo zachowanymi elementami konstrukcji ryglowej.
 • Zabudowa nierolnicza zlokalizowana jest głównie w obrębie układu widlicowego, z obiektami mieszkalnymi lokowanymi kalenicowo na froncie parceli i wielofunkcyjnymi budynkami gospodarczymi w głębi siedliska. Są to budynki murowane, wzniesione na pocz. XX w. w obrębie północnego rozwidlenia dróg.
 • Zespół folwarczny, podwórze folwarczne – w wyniku licznych wyburzeń i przebudów pierwotna kompozycja przestrzenna obu podwórzy folwarcznych uległa zatarciu.
 • Kolonia mieszkalna – obiekty mieszkalne nie tworzą tu zwartej zabudowy, występują na obszarze całego układu ruralistycznego, zróżnicowane chronologicznie i typologicznie.

 

Elementy funkcjonalne wsi

 • Kościół parafialny wzniesiony przypuszczalnie w XV w., ceglany, wieżowy z częściowo zachowanym historycznym wyposażeniem. Wpisany do rejestru zabytków, podlega pełnej ochronie konserwatorskiej.
 • Cmentarz przykościelny (nieczynny) z zachowanymi fragmentami nagrobków wraz z kościołem objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.
 • Cmentarz wiejski – poewangelicki (nieczynny) powstał w II poł. XIX w. z zachowaną kaplicą, murowaną, wzniesioną w latach 30-tych XX w. Znajduje się w ramach strefy „K” ochrony konserwatorskiej.
 • Cmentarz wiejski (komunalny) – czynny, katolicki, objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

 

Przemysł, technika

 • Budynek dawnego Nadleśnictwa – Żukowo nr 31, budynek mieszkalno-administracyjny, murowany, wzniesiony w 4 ćw. XIX w. Budynek inwentarski – murowany, stodoła – drewniana, odeskowana, chłodnia – niewielki murowany budynek z cegły ceramicznej 4 ćw. XIX w. Zagroda objęta strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
 • Mleczarnia – współczesny obiekt wzniesiony na miejscu dawnej rządówki.

 

Obiekty użyteczności publicznej

 • Szkoła – obiekt zlokalizowany na północny-wschód od dawnego placu, wzniesiony na początku XX w., rozbudowany w 1932 r..
 • Sklep (dawna remiza strażacka) – obiekt wtórnie zaadaptowany do funkcji usługowej. Budynek kamienno-ceglany, wzniesiony w 2 poł. XIX w.
 • Remiza strażacka – współczesny obiekt za spinalnią, wzniesiony na miejscu folwarcznej gorzelni.
 • Biblioteka (dawna poczta) – położona w południowo-wschodniej części dawnego układu placowego – ceglany budynek, wzniesiony na przełomie XIX/XX w. – ścianka kolankowa, drewniany ganek, wskazany do ochrony punktowej.
 • Budynek dawnego ośrodka zdrowia posadowiony na północnym-zachodzie od dawnego placu, po wschodniej stronie drogi, murowany, wielobryłowy obiekt wzniesiony na pocz. XX w.

 

Zieleń komponowana, elementy krajobrazowe

 • Park dworski
 • Park leśny zlokalizowany ok. 1 km na południowy-zachód od wsi w dolinie cieku wodnego, powstał przypuszczalnie w XVIII w., obecnie w zasobach Nadleśnictwa Sławno.

 

Zagrożenia krajobrazu kulturowego

Układ ruralistyczny Żukowa ulegał stopniowym przekształceniom i degradacji, szczególnie od lat 30-tych XX w., od momentu parcelacji folwarku. Obecnie pierwotny układ placowy został zatarty. Nieodwracalnym przekształceniom uległ zespół folwarczno-rezydencyjno-parkowy, tracąc swoją pierwotną kompozycję oraz – w większości cenną – zabudowę. Nowe nawarstwienia kubaturowe spowodowały dodatkową destrukcję układu. Wyburzono pałac, gorzelnię, spichlerz. Tym samym uniemożliwia to zastosowanie strefy ochrony konserwatorskiej. Zabudowa wiejska podlega również procesowi dewaloryzacji w zakresie nowej kompozycji elewacji, powstają nowe obiekty kubaturowe, najczęściej nie nawiązujące do tradycyjnych wzorów zabudowy wiejskiej.

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ