herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów

07.11.2017

11:07

Agnieszka

zbiorka

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 29 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Żukowo

18.03.201500:00

zukowokosciol

SOŁECTWO ŻUKOWO

ŻUKOWO (niem. Suckow, Sukow)

Sołtys: Teresa Szymborska

Liczba ludności – 356 osób

Powierzchnia – 907 ha

 

Lokalizacja

Żukowo jest wsią sołecką leżącą na południowo-wschodnim krańcu Gminy Sławno, oddaloną o ok.11 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Łętowo, Janiewice, Brzeście, Gwiazdowo. Wieś położona jest w dolinie niewielkiego cieku (dopływ Wieprzy), wypływającego z jez. Łętowskiego, położonego na południowy-wschód od zabudowy wsi. Najbliższa okolica ma charakter rolniczy, a zwarty kompleks leśny rozciąga się na północ od wsi.

 

Historia

Żukowo z uwagi na jeden z najstarszych typów rozplanowania przestrzennego (placowy) zalicza się do najstarszych wsi regionu. Można przypuszczać, że powstała już na przełomie XII/XIII w., aczkolwiek pierwsza wzmianka pochodzi z 1363 r., kiedy to „Dubbeslao de Zukowe” podpisał jako mieszczanin sławieński umowę miasta z kołobrzeskimi mieszczanami. W okresie tym przypuszczalnie Żukowo stanowiło lenno rodziny von Massow, w tym okresie istniał już kościół we wsi.

Następnie majętności nabyli von Podewils-Krangen, utrzymujący bądź jedność lenna, bądź przydzielając Żukowo jednemu z członków rodziny. Przypuszczalnie na przełomie XVII/XVIII w. wybudowano nowy pałac właścicieli – z dwoma skrzydłami i grodem.

W 1780 r. Żukowo było jedną z największych wsi regionu z folwarkiem, młynem, tartakiem i kaznodzieją.

W grudniu 1931 r. Książęta Hohenzollern-Sigmaringen sprzedali podupadające dobra berlińskiemu towarzystwu osadniczemu „Pommersche Siedlungsgesellschaft”, które przeprowadziło największą na tym obszarze akcję osadniczą. Udział Żukowa wyniósł 778 ha. Doszło tym samym do parcelacji i podziału majątku, w którego zabudowaniach powstało kilka gospodarstw chłopskich, a na potrzeby mieszkalne zaadaptowano m.in. obiekty inwentarskie. Lasy pozostały nadal w rękach Hohenzollernów.

W 1939 r. w Żukowie mieszkały 674 osoby. W tym okresie we wsi funkcjonowały zakłady rzemieślnicze, piekarnia, gospoda, handel towarami kolonialnymi, gabinet dentystyczny, poczta, kasa oszczędnościowa, leśniczówka, izba porodowa, a od 1932 r. folwarczna gorzelnia została przekształcona w spółdzielczą.

W marcu 1945 r. wieś została zajęta przez Rosjan, a w dawnym folwarku ustanowiono zarząd wojskowy. Następnie w roku 1950 przekazano go administracji polskiej. Teren majątku podzielono między nowo przybyłych osadników, a następnie skolektywizowano. Od 1956 r. funkcjonowała tu Spółdzielnia Rolnicza. Po 1956 r. majątek ponownie podzielono. Obecnie należy do rolników indywidualnych.

 

Wieś współczesna

Historycznie ukształtowany układ przestrzenny Żukowa uległ od lat 30-tych XX w. (parcelacja majątku) stopniowemu przekształceniu, szczególnie w obrębie pierwotnego układu placowego. Dominantę układu stanowi posadowiony na znacznym wyniesieniu terenu kościół z otaczającą go historyczną i współczesną nekropolią (dla jej ochrony wyznaczono strefę „A” ochrony konserwatorskiej, a dla cmentarza strefę „K”). W samym centrum pierwotnego placu ulokowano maszt telefonii komórkowej, pełniący rolę dominaty wysokościowej.

Żukowo jest to obecnie wielodrożnicą z dominującym układem rozplanowanym na osi N-S. Część południową układu zajmują pozostałości po dawnym zespole folwarcznym, a część północną, rozmieszczoną wzdłuż 2 dróg o przebiegu widlicowym wypełnia zabudowa pofolwarczna (kolonia mieszkalna) oraz kolonizacyjna z lat 30-tych XX w.

Z uwagi na znaczne przekształcenia układu ruralistycznego, ubytki w historycznej zabudowie, nowe nawarstwienia kubaturowe, odstąpiono od wyznaczenia strefy ochrony konserwatorskiej układu.

 

Zabudowa

 • Zabudowa zagrodowa w obrębie Żukowa reprezentowana jest praktycznie przez obiekty powstałe w wyniku akcji osiedleńczej, po parcelacji majątku w 1931 r., w których szczytem do drogi lokowano obiekt mieszkalno-inwentarski, w głębi siedliska – szkieletową, odeskowaną stodołę, a drugi obiekt inwentarski wygradzał drugi bok podwórza. Po zagrodach pełno- lub średniorolnych pozostało kilka zaledwie obiektów mieszkalnych. Sporadycznie występują obiekty gospodarcze z częściowo zachowanymi elementami konstrukcji ryglowej.
 • Zabudowa nierolnicza zlokalizowana jest głównie w obrębie układu widlicowego, z obiektami mieszkalnymi lokowanymi kalenicowo na froncie parceli i wielofunkcyjnymi budynkami gospodarczymi w głębi siedliska. Są to budynki murowane, wzniesione na pocz. XX w. w obrębie północnego rozwidlenia dróg.
 • Zespół folwarczny, podwórze folwarczne – w wyniku licznych wyburzeń i przebudów pierwotna kompozycja przestrzenna obu podwórzy folwarcznych uległa zatarciu.
 • Kolonia mieszkalna – obiekty mieszkalne nie tworzą tu zwartej zabudowy, występują na obszarze całego układu ruralistycznego, zróżnicowane chronologicznie i typologicznie.

 

Elementy funkcjonalne wsi

 • Kościół parafialny wzniesiony przypuszczalnie w XV w., ceglany, wieżowy z częściowo zachowanym historycznym wyposażeniem. Wpisany do rejestru zabytków, podlega pełnej ochronie konserwatorskiej.
 • Cmentarz przykościelny (nieczynny) z zachowanymi fragmentami nagrobków wraz z kościołem objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.
 • Cmentarz wiejski – poewangelicki (nieczynny) powstał w II poł. XIX w. z zachowaną kaplicą, murowaną, wzniesioną w latach 30-tych XX w. Znajduje się w ramach strefy „K” ochrony konserwatorskiej.
 • Cmentarz wiejski (komunalny) – czynny, katolicki, objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

 

Przemysł, technika

 • Budynek dawnego Nadleśnictwa – Żukowo nr 31, budynek mieszkalno-administracyjny, murowany, wzniesiony w 4 ćw. XIX w. Budynek inwentarski – murowany, stodoła – drewniana, odeskowana, chłodnia – niewielki murowany budynek z cegły ceramicznej 4 ćw. XIX w. Zagroda objęta strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
 • Mleczarnia – współczesny obiekt wzniesiony na miejscu dawnej rządówki.

 

Obiekty użyteczności publicznej

 • Szkoła – obiekt zlokalizowany na północny-wschód od dawnego placu, wzniesiony na początku XX w., rozbudowany w 1932 r..
 • Sklep (dawna remiza strażacka) – obiekt wtórnie zaadaptowany do funkcji usługowej. Budynek kamienno-ceglany, wzniesiony w 2 poł. XIX w.
 • Remiza strażacka – współczesny obiekt za spinalnią, wzniesiony na miejscu folwarcznej gorzelni.
 • Biblioteka (dawna poczta) – położona w południowo-wschodniej części dawnego układu placowego – ceglany budynek, wzniesiony na przełomie XIX/XX w. – ścianka kolankowa, drewniany ganek, wskazany do ochrony punktowej.
 • Budynek dawnego ośrodka zdrowia posadowiony na północnym-zachodzie od dawnego placu, po wschodniej stronie drogi, murowany, wielobryłowy obiekt wzniesiony na pocz. XX w.

 

Zieleń komponowana, elementy krajobrazowe

 • Park dworski
 • Park leśny zlokalizowany ok. 1 km na południowy-zachód od wsi w dolinie cieku wodnego, powstał przypuszczalnie w XVIII w., obecnie w zasobach Nadleśnictwa Sławno.

 

Zagrożenia krajobrazu kulturowego

Układ ruralistyczny Żukowa ulegał stopniowym przekształceniom i degradacji, szczególnie od lat 30-tych XX w., od momentu parcelacji folwarku. Obecnie pierwotny układ placowy został zatarty. Nieodwracalnym przekształceniom uległ zespół folwarczno-rezydencyjno-parkowy, tracąc swoją pierwotną kompozycję oraz – w większości cenną – zabudowę. Nowe nawarstwienia kubaturowe spowodowały dodatkową destrukcję układu. Wyburzono pałac, gorzelnię, spichlerz. Tym samym uniemożliwia to zastosowanie strefy ochrony konserwatorskiej. Zabudowa wiejska podlega również procesowi dewaloryzacji w zakresie nowej kompozycji elewacji, powstają nowe obiekty kubaturowe, najczęściej nie nawiązujące do tradycyjnych wzorów zabudowy wiejskiej.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ