herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Granty PPGR

19.10.2021

11:51

Agnieszka

granty

Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak zaprasza do udziału w programie Granty PPGR.

czytaj więcej »

Nabór do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

19.10.2021

08:51

Agnieszka

nabór

W dniu 20 października 2021 r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku 1-3 lata do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Koronawirus

06.03.2020

15:12

Agnieszka

wirus-LOGO

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie (COVID-19)! - ZBIÓR najważniejszych informacji, danych kontaktowych, wytycznych. ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE!

czytaj więcej »

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Regulamin otwartego konkursu ofert

15.05.200611:16

Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 i z 2004 r Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203), uchwały Nr XVII/83/2004 Rady Gminy Sławno z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ustala się Regulamin Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

 § 1

1 Konkurs ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń i publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno.

2. Ogłoszenie będzie publikowane z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego.

§ 3

1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w § 2, w zakresie zadań publicznych realizowanych i wskazanych przez Gminę Sławno, których działalność statutowa jest zgodna z dziedzin zadania przewidzianego w rocznym Programie współpracy.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedna z form:

1) wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizacje,

2) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem środków finansowych na jego realizacje.

§ 4

1. Wójt Gminy Sławno powołuje Komisje Konkursowa w celu oceny ofert.

2. Konkursy przeprowadza Komisja Konkursowa składająca się z xx osób powołana zarządzeniem Wójta Gminy Sławno.

3. Członek Komisji Konkursowej, będący członkiem organizacji ubiegającej się o dofinansowanie, nie może brać udziału w tej części prac Komisji, która dotyczy opiniowania projektu organizacji, która reprezentuje.

4. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1) ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,

2) określenie zakresu rzeczowego, formy przyznawania dotacji oraz kwoty dotacji,

3) opiniowanie zgłoszonych ofert.

5. Członkowie Komisji Konkursowej rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadana wiedza i doświadczeniem. Za organizacje pracy komisji odpowiada jej przewodniczący.

§ 5

1. Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje danego zadania z innych źródeł,

5) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

6) deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. lub na wniosku określonym uchwała Nr XVII/83/2004 Rady Gminy Sławno z dnia 29 czerwca 2004 r.

3. Podmioty przystępujące do konkursu są obowiązane przedłożyć również:

1) aktualny, oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu,

2) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopie aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np. statut,

3) oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonych lub wspartych działań,

4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

4. Podmioty, które na podstawie innych ustaw nie są zobowiązane do posiadania dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt 1 i 2 winny złożyć wraz z ofertą oświadczenie o celach i zadaniach realizowanych przez podmiot.

§ 6

1. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia ofert do Urzędu Gminy, w Sekretariacie lub przesłanie za pośrednictwem poczty, w sposób wskazany w Ogłoszeniach o Konkursie Ofert.

2. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić podmioty o dodatkowe informacje.

3. Podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, powinny złożyć każda ofertę w odrębnej kopercie.

§ 7

Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Wójta Gminy Sławno w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert nie będą rozpatrywane.

§ 8

1. Komisje dokonują wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) merytorycznej wartości oferty, jej zbieżność z hierarchia potrzeb i zadań Miasta,

2) społecznego znaczenia inicjatyw ( korzyści płynące dla mieszkańców Miasta),

3) kosztów wykonania zadań, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,

4) efektów i doświadczeń dotychczasowej współpracy z samorządem,

5) merytorycznego przygotowania do realizacji zadań,

6) innowacyjność realizacji projektu.

2. Oceny projektu dokonuje każdy członek Komisji.

3. Komisja rozstrzyga konkurs zwykła większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu komisji. W przypadku uzyskania równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

4. Komisja może nie przystąpić do rozstrzygnięcia konkursu, jeżeli uzna, że żadna ze zgłoszonych ofert nie spełnia wymaganych kryteriów.

§ 9

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół podpisany przez członków Komisji oraz listę podmiotów i przedstawia je Wójtowi Gminy Sławno do akceptacji. Protokół zawiera ocenę ofert wraz z wielkością przyznanej dotacji.

§ 10

1. Wójt Gminy Sławno informuje o wynikach konkursu poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sławno oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno.

2. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o wynikach w terminie 3 dni od jego rozstrzygnięcia.

§ 11

1. Przekazanie dotacji na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych nastąpi po podpisaniu umowy:

1) w całości, w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy,

2) w transzach w ustalonych w umowie terminach.

§ 12

Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

1) prowadzenie działalności gospodarczej ubiegającego się podmiotu,

2) zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralna częścią zgłoszonego projektu,

3) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu, chyba, że służy realizacji programu,

4) pokrycie kosztów nie związanych z realizacja projektu,

5) działalnością polityczna.

§ 13

Całość przychodów uzyskanych przez podmioty wymienione w § 2, w trakcie realizacji zleconego zadania oraz w wypadku organizowania zbiórek publicznych, musi być przekazana na cele charytatywne lub wykorzystane na cele statutowe organizacji.

§ 14

1. Dotacja jest przyznawana do wysokości środków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania według wzoru określonegorozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku:

1) w terminie 30 dni po wykonaniu zadania,

2) w wypadku dotacji na zadanie, którego termin realizacji przypadnie w terminie późniejszym niż 30 listopada – 15 stycznia następnego roku budżetowego, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

3) brak sprawozdania z wykonania zadań spowoduje nie przyznanie dotacji na rok następny.

§ 15

1. Przekazane środki publiczne organizacja lub podmiot są zobowiązani wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane.

2. Środki niewykorzystane w terminie przewidzianych w umowach należy zwrócić bez wezwania w terminie 7 dni na rachunek Urzędu Gminy w Sławnie.

§ 16

Do spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Sławno
(-) 
Wojciech Stefanowski

 

LINKI1-korona
door-to-door
LINKI1
SPIS
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ