herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Bieg im. Asi Kenig

13.03.2023

11:24

Agnieszka

bieg - baner

22 kwietnia 2023 r. zapraszamy na Bieg im. Asi Kenig w Sławsku.

czytaj więcej »

Wolne miejsca w przedszkolu

03.02.2023

08:47

Agnieszka

wolne miejsca

Z początkiem stycznia 2023 r. rozpoczęło funkcjonowanie Przedszkole Gminne w Bobrowicach. Są jeszcze wolne miejsca dla maluchów!

czytaj więcej »

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

NAJWAŻNIEJSZE DATY I WYDARZENIA
W HISTORII GMINY SŁAWNO

IX w. – powstają grodziska słowiańskie (m.in. w Sławsku – Stare Sławno), w tym okresie pojawiają się na Pomorzu Środkowym pierwsze elementy stosunków feudalnych

pocz. XII w. – książęta sławieńscy uznają zwierzchnictwo duńskie.

1119 r. – przypuszczalny początek dynastii sławieńskiej. „Rocznik świętokrzyski dawny” podaje, że w tym roku Bolesław Krzywousty pokonał dwóch książąt pomorskich (przypuszczalnie jeden z nich to ojciec Racibora I).

uznanie zwierzchnictwa księcia polskiego przez książąt zachodniopomorskich i sławieńskich i przyjęcie chrześcijaństwa z rąk duchowieństwa wielkopolskiego.

1185 r. – Raciobr I – książę sławieński, fundator zakonu Joannitów w Sławnie – od jego imienia książęta sławieńskie nazywa się w literaturze przedmiotu Raciborzycami, a joannici otrzymali siedzibę w grodzie w Starym Sławnie.

XIII w. – Ziemia Sławieńska w tym okresie wielokrotnie zmieniła swoją przynależność; wchodziła w skład: Pomorza Zachodniego, Pomorza Wschodniego, Rugii i Brandenburgii. Pełniła rolę pogranicza między Pomorzem Wschodnim i Zachodnim.

XIII/XIV w. – wśród posiadłości ziemskich Sławna wymieniane jest Warszkowo, w tym okresie istnieją już m.in. wsie rycerskie: Tychowo, Kwasowo, Bobrowice, Rzyszczewo.

1225/26 r. – książę gdański Świętopełk odebrał ziemię sławieńską księstwu zachodniopomorskiemu.

1227 r. – upadek zwierzchnictwa duńskiego nad Pomorzem Zachodnim, a ziemia sławieńska została włączona do księstwa uznamsko-szczecińskiego.

1235 r. – ziemia sławieńska i słupska zostały włączone do diecezji gnieźnieńskiej, przy czym ziemia sławieńska jedynie przejściowo (w 1236 r. wróciła pod jurysdykcję biskupa kamieńskiego).

1236 r. – Okręg parafialny kościoła w Sławnie obejmował wsie: Tychowo, Malyn (zaginiona), Kosierzewo, Kwasowo, Noskowo, Wrześnica, Janiewice, Nosalin. Sławieński kościół parafialny (podobnie jak w innych ośrodkach grodowych) zlokalizowany był na terenie osady przygrodowej, w obrębie dzisiejszej wsi Sławsko (Stare Sławno) na zboczu Wieprzy.

1277 r. – Wiesław II książę rugijski sprzedaje ziemię sławieńską margrabiemu brandenburskiemu linii askańskiej.

1283 r. – ponowne przyłączenie ziemi sławieńskiej do Pomorza Gdańskiego.

1294 r. – objęcie ziemi sławieńskiej przez księcia wielkopolskiego – Przemysława II.

1296-1309 r. – źródła wymieniają pierwszego komtura joannickiego – Jana.

1306 r. – opanowanie ziemi sławieńskiej przez margrabiów brandenburskich.

1307 r. – Święcowie (ród możnowładczy ziemi słupskiej) w sporze Brandenburgii z Władysławem Łokietkiem przechodzi na stronę Marchii zyskując w zamian ziemię: darłowską, sławieńską i polanowską.

1316 r. – powrót zwierzchnictwa księstwa wołogoskiego (Święcowie uznali zwierzchnictwo zachodniopomorskie).

pocz. XIV w. – po wygaśnięciu dynastii askańskiej (1319 r.) Marchię Brandenburską przejęli Wittelsbachowie.

1357 r. – zanika ród Święców.

1372 r. – podział księstwa Wołogoskiego (wzdłuż Świny) na bogatszą część zachodnią wraz z księstwem Rugii i wschodnią – Księstwo Słupskie (Bogusław V).

1390 r. – Warcisław VII składa w Pyzdrach hołd lenny Władysławowi Jagielle.

1423 r. – zjednoczenie całego Pomorza pod władzą Bogusława X przyniosło doniosłe reformy wewnętrzne (gospodarka, administracja, sądownictwo).

1427 r. – Sławno przystępuje (na 10 lat) do sojuszu miast pomorskich (Nowogard, Gryfice, Trzebiatów, Wolin, Kamień, Słupsk, Darłowo, Białogard, Koszalin, Kołobrzeg), wzmacniając tym samym swoją pozycję.

1454 r. – zakon krzyżacki sprzedał Nową Marchię (za 40.000 guldenów) elektorowi brandenburskiemu – Fryderykowi.

1523 r. – po śmierci Bogusława X ponowny podział na księstwo szczecińskie i wołogoskie; reformacja, sekularyzacja dóbr kościelnych.

1618-1648 r. – wojna trzydziestoletnia, wkroczenie na teren księstwa wojsk cesarskich Wallensteina.

1625 r. – ponowne zjednoczenie ziem za Bogusława XIV.

1637 r. – śmierć ostatniego Gryfity – Bogusława XIV.

1648 r. – pokój wersalski, Sławno wraz z wschodnią częścią księstwa pomorskiego przechodzi pod panowanie Brandenburgii (wcielone w życie w 1653 r. na mocy recesu granicznego między Szwecją i Brandenburgią).

od 2 poł. XVII w. – powolny proces połączenia się w jeden organizm państwowy Pomorza, Nowej Marchii oraz dawnych posiadłości brandenburskich, a całość podporządkowano władzom centralnym w Berlinie.

1713-1740 r. – reforma miejska za panowania Fryderyka Wilhelma I zniosła samorządność komunalną (miasta zostały nijako „upaństwowione”);
merkantylizm pruski – ścisła kontrola i ingerencja państwowa w rozwój przemysłu i handlu (nasilona po zakończeniu wojny siedmioletniej 1756-1763);
reformy epoki fryderycjańskiej; m.in. wprowadzenie obowiązku szkolnego, akcja kolonizacyjna (m.in. Radosław) wschodnich rubieży państwa pruskiego.

od 1720 r. – całe Pomorze i Nowa Marchia dostały się pod panowanie króla pruskiego (Fryderyka Wilhelma I), a w państwie powołano urzędy nadzorujące dochody skarbowe (w tym tzw. kamerę wojenną), powiaty zarządzane przez landratów (urzędników państwowych); własność opierała się na majątkach szlacheckich, domenach państwowych i miastach.

od 1764 r. – rozpoczęto oddzielanie gruntów chłopskich od folwarcznych oraz dokonano uwłaszczenia chłopów w dobrach państwowych (tzw. separacja gruntów).

1807 r. – w okresie wojen napoleońskich ucierpiało m. in. Sławno i Bobrowiczki; zniesiono poddaństwo osobiste chłopów (reformy ustrojowe i rolne Steina-Hardenberga), potwierdzone edyktem z 1811 r. z prawem własności ziemi, które obwarowane jednak zostało przepisami dotyczącymi przekazywaniem części ziemi chłopskiej majątkom junkierskim. Powyższe uwarunkowania przyczyniły się do kształtowania wielkoobszarowej własności szlacheckiej; w owym czasie stosunek własności dworskiej do chłopskiej wynosił około 1:1. Wiele majątków szlacheckich przeszło w ręce mieszczan i urzędów, a części wsi domenalnych była wydzierżawiana lub sprzedawana.

1815 r. – dokonano kolejnej reformy administracyjnej, wprowadzając podział na prowincje, retencje i powiaty.

w 2 poł. XIX w. – w wyniku uwłaszczenia chłopów wzrósł obszar majątków (z gospodarką hodowlaną) kosztem gospodarstw chłopskich, które uwolnione z pańszczyzny musiały gospodarować na niewielkich posiadłościach.

1874 r. – książęta Hohenzollern-Sigmaringen w uznaniu ich wkładu w zwycięskiej wojnie z Francją (1870-71) otrzymują środki na zakup majętności na wschodnich rubieżach Prus. Nabywają m.in. dobra janiewickie, żukowskie, łętowskie z bogatymi rewirami leśnymi.

1878 r. – uruchomienie linii kolejowej ze Szczecina do Gdańska.

1908 r. – otwarcie linii kolejowej na trasie Sławno-Słupsk.

1918 r. – po zakończeniu I wojny światowej kryzys majątków junkiersko-obszarniczych. W 1928 każdy hektar użytku rolnego był zadłużony na 575 marek. W powiecie sławieńskim udział własności obszarniczej był najniższy w rejencji (1907 r. – 33,6%; 1933 – 27,5%). Wzrasta znaczenie gospodarstw chłopskich o areale 5-20 ha (1933 r. – 44,5%).

1919 r. – ustawa osadnicza przyspiesza parcelacje wielu majątków ziemskich.

1928 r. – likwidacja tzw. obszarów dworskich (istniejących od 1918 r.), zostały one połączone z najbliższą gminą chłopską.

1933 r. – hitlerowska ustawa rolna o budowie „stanu żywicielskiego rzeszy” stanowiąca 3 główne cele: samowystarczalność żywnościowa, zwiększenie potencjału demograficznego, stworzenie stabilnego elektoratu państwa faszystowskiego.
Wieś chłopska – pełnorolna stanowiła ostoję wpływów NSDAP stąd też takie kredyty dla osadników, pomoc materiałowa przy inwestycjach, elektryfikacja (tzw. pomoc dla Wschodu „Osthilfe”). Na terenie gminy Sławno tego typu przykład stanowi Brzeście powstałe na wykupionych gruntach Hohensollern-Sigmaringen (w grudniu 1931 r. książęta Hohensollern-Sigmaringen sprzedali podupadające dobra (13.500 ha z żywym i martwym inwentarzem za około 15 tys. marek) berlińskiemu towarzystwu osadniczemu „Pommersche - Siedlungsgesellschaft, które przeprowadziło największą na tym obszarze akcję osadniczą), kolonia Boleszewo, Smardzewo, Gwiazdówko.
Przemysł, rzemiosło i handel odznaczyły się drobnotowarowością w 3.201 różnego typu zakładach pracowało zaledwie 8.724 osób.

1945 r. – po zakończeniu II wojny światowej Armia Czerwona przejęła większość folwarków gminy Sławno, tworząc w nich wojskowe kołchozy; w 1948 r. w powiecie sławieńskim posiadali ich 27; okres ten większym stopniu przyczynił się do destrukcji dawnych zespołów folwarczno - rezydencyjno-państwowych (np. Tychowo); wsie chłopskie zasiedlane przez polskich osadników.

1950 r. – przejęcie majątków przez administrację polską, powstawanie PGR-ów.

1 stycznia 1973 r. – powołanie Gminy Sławno w obecnym kształcie terytorialnym

2 poł 80-tych – połączenie Gminy i Miasta Sławno w jedną jednostkę samorządu Terytorialnego

1989 r. – przeprowadzono wybory do samorządów terytorialnych, wybory do Rady Miasta i Gminy Sławno.

1991 r. – likwidacja PGR-ów

21 września 1991 r. – Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę o podziale samorządu miejsko-gminnego na dwa odrębne samorządy

luty 1992 r. – wybory uzupełniające do Rady Gminy Sławno

5 marca 1992 r. – pierwsze posiedzenie Rady Gminy Sławno, podczas którego wójtem wybrano Wojciecha Stefanowskiego

1992-2010 r. – Wojciech Stefanowski sprawuje funkcję wójta 5 kadencji, w tym czasie Przewodniczącymi Rady Gminy Sławno byli kolejno:
Ryszard Kozłowski (1992-94),
Janusz Burchardt (1994-98),
Stefan Łoś (1998-2002 i 2002-2006),
Jan Franas (2006-2010).

1 stycznia 1996 r. – przejęcie oświaty przez Gminę Sławno od Kuratorium Oświaty w Słupsku

2010 r. – Wójtem Gminy Sławno został wybrany Ryszard Stachowiak, a Przewodniczącą Rady Gminy – Marta Hołowata.

2014 r. – Ryszard Stachowiak został ponownie wybrany Wójtem Gminy Sławno, a Marta Hołowata ponownie piastuje funkcję Przewodniczącej Rady Gminy Sławno.

11 marca 2016 r. podpisano akt notarialny dotyczący przekazania budynku przy ul. I Pułku Ułanów 11 w Sławnie (tzw. Willi A. Schulza, byłej siedziby szkoły zawodowej - "pałacyku") przez Powiat Sławieński na rzecz Gminy Sławno z przeznaczenim na cel publiczny - utworzenie siedziby Urzędu Gminy Sławno.

2018 r. – Ryszard Stachowiak został ponownie wybrany Wójtem Gminy Sławno, a Marta Hołowata ponownie piastuje funkcję Przewodniczącej Rady Gminy Sławno.

28 czerwca 2019 r. - Marek Szanel wybrany został Przewodniczącym Rady Gminy Sławno

19 lutego 2020 r. - Przewodniczącą Rady Gminy Sławno wybrana została ponownie Marta Hołowata

1 marca 2022 r. - Urząd Gminy Sławno zmienia siedzibę na "pałacyk" położony przy ul. I Pułku Ułanów 11

smog-www
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ