herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

08.01.2020

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Podatki 2020

07.01.2020

07:46

Agnieszka

PODATKI 2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – tzw. RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Sławno.

Przychodząc, dzwoniąc, korespondując w celu załatwienia swojej sprawy przekazujecie nam swoje dane osobowe - obdarzacie tym samym Urząd ogromnym zaufaniem. Ochrona danych osobowych w kontekście ich nieuprawnionego wykorzystania czy handlu nimi - jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Dlatego my dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane były przetwarzane w Urzędzie w sposób bezpieczny.

Administrator i dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sławno, 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, a obsługę Gminy Sławno prowadzi Urząd Gminy Sławno, 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9.
 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
 3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: odo@gminaslawno.pl telefon: 59 810-67-14 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

Gromadzenie i przetwarzanie danych:

 1. Do zakresu działania samorządu gminnego należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych organów administracji rządowej. Gmina Sławno gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Sławno, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130).
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do przyjęcia wniosku lub realizacji zadań własnych i zleconych Gminy - bez podania Pani/Pana danych osobowych nie jest możliwe wszczęcie sprawy i zrealizowanie złożonego wniosku.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych jest dobrowolne.
 4. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
 • realizacji zadań statutowych Gminy, w tym zadań własnych i zleconych - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pani/Pana wniosek ustny lub pisemny, niezbędny do zrealizowania powierzonego zadania tj do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tym samym uzasadniający niezbędność przetwarzania danych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach Gminy Sławno, w których zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego, gdyż jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (np. kradzież, zniszczenie mienia, bezpieczeństwo fizyczne, jako materiał dowodowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami poprzez wykazanie faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • marketingowych i informacyjnych – jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, nawet w przypadku braku jakichkolwiek innych podstaw, zgoda ta będzie podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.

Przekazywanie danych:

 1. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych jest bezpośrednio związana z realizowaną sprawą i wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.
 2. Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub umów powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych:

 1. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 3. Dane przetwarzane w celach marketingowych i informacyjnych będą przetwarzane do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania.

Pani/Pana prawa:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu.
 3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i informacyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, pisząc na adres Urzędu lub kierując korespondencję na adres: odo@gminaslawno.pl.
 5. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Sławno. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dodatkowe informacje:

 1. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Sławno, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem wszczęcia postępowania czy zawarcia umowy.
 2. O szczegółach dotyczących gromadzenia danych osobowych w poszczególnych sprawach/postępowaniach i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez referaty merytoryczne Urzędu Gminy Sławno.

 

DODATKOWE, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I KLAUZULE INFORMACYJNE WYMAGANIE PRZEPISAMI PRAWA DOSTĘPNE SĄ NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ - http://ug.slawno.ibip.pl/public/?id=204873

smog-www
projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
odpady_komunalne
eVENIO
sesja
KOMUNALKA
lpr-LOGO
rodo
NFOS - linki - prawa
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy

 

 

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ