herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Bieg im. Asi Kenig

13.03.2023

11:24

Agnieszka

bieg - baner

22 kwietnia 2023 r. zapraszamy na Bieg im. Asi Kenig w Sławsku.

czytaj więcej »

Wolne miejsca w przedszkolu

03.02.2023

08:47

Agnieszka

wolne miejsca

Z początkiem stycznia 2023 r. rozpoczęło funkcjonowanie Przedszkole Gminne w Bobrowicach. Są jeszcze wolne miejsca dla maluchów!

czytaj więcej »

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – tzw. RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Sławno.

Przychodząc, dzwoniąc, korespondując w celu załatwienia swojej sprawy przekazujecie nam swoje dane osobowe - obdarzacie tym samym Urząd ogromnym zaufaniem. Ochrona danych osobowych w kontekście ich nieuprawnionego wykorzystania czy handlu nimi - jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Dlatego my dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane były przetwarzane w Urzędzie w sposób bezpieczny.

Administrator i dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sławno, 76-100 Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, a obsługę Gminy Sławno prowadzi Urząd Gminy Sławno, 76-100 Sławno, I Pułku Ułanów 11
 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
 3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: odo@gminaslawno.pl telefon: 59 810-75-26 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

Gromadzenie i przetwarzanie danych:

 1. Do zakresu działania samorządu gminnego należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych organów administracji rządowej. Gmina Sławno gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Sławno, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130).
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do przyjęcia wniosku lub realizacji zadań własnych i zleconych Gminy - bez podania Pani/Pana danych osobowych nie jest możliwe wszczęcie sprawy i zrealizowanie złożonego wniosku.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych jest dobrowolne.
 4. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
 • realizacji zadań statutowych Gminy, w tym zadań własnych i zleconych - podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pani/Pana wniosek ustny lub pisemny, niezbędny do zrealizowania powierzonego zadania tj do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tym samym uzasadniający niezbędność przetwarzania danych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach Gminy Sławno, w których zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego, gdyż jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (np. kradzież, zniszczenie mienia, bezpieczeństwo fizyczne, jako materiał dowodowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami poprzez wykazanie faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • marketingowych i informacyjnych – jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, nawet w przypadku braku jakichkolwiek innych podstaw, zgoda ta będzie podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.

Przekazywanie danych:

 1. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych jest bezpośrednio związana z realizowaną sprawą i wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.
 2. Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub umów powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych:

 1. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 3. Dane przetwarzane w celach marketingowych i informacyjnych będą przetwarzane do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania.

Pani/Pana prawa:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu.
 3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i informacyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, pisząc na adres Urzędu lub kierując korespondencję na adres: odo@gminaslawno.pl.
 5. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Sławno. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dodatkowe informacje:

 1. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Sławno, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem wszczęcia postępowania czy zawarcia umowy.
 2. O szczegółach dotyczących gromadzenia danych osobowych w poszczególnych sprawach/postępowaniach i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez referaty merytoryczne Urzędu Gminy Sławno.

 

DODATKOWE, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I KLAUZULE INFORMACYJNE WYMAGANIE PRZEPISAMI PRAWA DOSTĘPNE SĄ NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ - http://ug.slawno.ibip.pl/public/?id=204873

smog-www
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ